Perspektivgrupper NLS

Till strategin hör tre perspektiv; patient, innovation, och e-hälsa. Perspektiven har valts för att de påverkar samtliga områden på ett övergripande plan.

För alla tre perspektiv finns det särskilda utmaningar som behöver hanteras i samverkan med andra strategier och satsningar utanför den nationella läkemedelsstrategin. Perspektiven hjälper till att föra samman strategins mål och aktiviteter med andra strategier och ska genomsyra hela strategin. Perspektiven ska finnas med vid planering, beslut, genomförande, uppföljning och utvärdering. Till respektive perspektiv finns en grupp knuten som ska bidra till att hålla samman mål och aktiviteter med andra strategier. Perspektivgrupperna ska finnas med som stöd under aktiviteternas hela livscykel, från planering av aktiviteterna till aktiviteternas avslut. Perspektivgrupperna bidrar, tillsammans med expertgruppen, med omvärldsanalys och ger förslag på aktiviteter inför revidering av handlingsplanen.

I Perspektivgrupper NLS ingår representanter från: 
Perspektiv Patient
Funktionsrätt Sverige
Föreningen för Generiska Läkemedel
Landstingens nätverk för läkemedel och miljö
Läkemedelsförsäkringen
Läkemedelskommittéernas ordförandekollegium
Patientnämnden
Stiftelsen Nätverket för Läkemedelsepidemiologi
Läkemedelsverket
Sveriges Läkarförbund (etikföreträdare)
Vårdanalys
Perspektiv Innovation
Forska! Sverige
Funktionsrätt Sverige
Landstingens FoU-verksamhet
Landstingens innovationsarbete
Registerforskning (Hälsodataregister och Centrum för läkemedelsepidemiologi)
Rådet för läkemedel coh IT och medicinteknik
SwedenBio
Vinnova
Perspektiv E-hälsa
Funktionsrätt Sverige
Inera
Rådet för läkemedel och IT och medicinteknik
Svenska Läkaresällskapet
Vårdförbundet
 
 

Relaterad information

Möte med Perspektivgrupper NLS
24 oktober 2016

 Agenda
 Presentationer

 

Historik

 CBL-rådet 2012-2015

 

 

 

 

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies