Statusrapportering NLS

CBL-kansliet ansvarar för koordinering och sammanställning av statusrapporter inom ramen för handlingsplanens aktiviteter enligt definierad årsprocess.

Kommunikation sker genom regelbunden kontakt med expertgruppsledamöter från respektive organisation med huvudansvar för någon del i handlingsplanen. Statusrapporterna utgör underlag inför expertgruppens förberedande revideringsarbete till ny årlig handlingsplan som beslutas av högnivågruppen. Handlingsplanens aktiviteter kvalitetssäkras av respektive huvudansvarig myndighet/organisation. Statusrapporterna sammanställs dels med intakt innehåll såsom de inkommer till CBL-kansliet ”Statusrapporteringar NLS-aktiviteter” dels i en sammafattande version ”Översikt status NLS-aktiviteter”. 

 Statusrapporteringar NLS-aktiviteter 2018

 Översikt status NLS-aktiviteter 2018

 Statusrapporteringar NLS-aktiviteter 2017

 Översikt status NLS-aktiviteter 2017

Avslutade aktiviteter NLS t.o.m. 2016

Slutförda aktiviteter NLS 2012
2.1 Skapa förutsättningar för effektiva läkemedelsgenomgångar och läkemedelsavstämningar i vårdens övergång - delvis slutförd
3.1 Utarbeta nationella riktlinjer för hur äldre och multisjuka ska behandlas
4.4 Utveckla de lokala Stramagrupperna
Slutförda aktiviteter NLS 2013
1.3 Möjliggör elektronisk makulering av e-recept
1.4 Skapa nationellt dosregister
1.6 – delprojekt 3 avslutat – Utvärdering av elektroniska expeditionsstödet (EES)
1.7 Utveckla tjänst för ökad patientmedverkan genom bl.a. återkoppling av utfall av behandlingar samt avvikelsehantering
2.2 Utvärdera om dostjänster kan bidra till ökad följsamhet och förbättrad patientsäkerhet och hur tjänsten ska användas och förfinas
2.4 Utveckla märkning av läkemedelsförpackningar för att minska risken för förväxlingar (fortgår inom 5.3)
6.2 Utveckla en nationell modell för framtagande av införandeprotokoll samt inför samordnad utvärdering av läkemedel i den kliniska verkligheten
7.3 Minska kassationen av läkemedel
Aktiviteter slutrapporterade 2014
2.6 Strukturerade läkemedelssamtal på apotek
3.5 Kunskapsstöd vid läkemedelsordinationer till barn
6.1 Upprätta en nationell process mellan myndigheter, landsting och industri rörande ordnat införande av nya läkemedel
6.6 Stegvist godkännande och införande av nya läkemedel
Aktiviteter slutrapporterade t.o.m. 2015
1.1 Elektronisk rapportering av biverkningar (december 2014)
1.2 Möjliggör generisk förskrivning
1.8 Oegentlig förskrivning och manipulering av särskilda recept
2.1 Effektiva läkemedelsgenomgångar och läkemedelsavstämningar
2.3 Kompetenshöjande utbildningsinsatser för hemtjänstpersonal
2.5 Indikatorer för god patientsäkerhet på apotek
3.3 Förstärka läkares kunskaper om läkemedelsanvändning under specialistutbildning
3.4 Utveckla webbaserad utvecklingsmodul för AT-läkares kunskap om äldre och läkemedel
4.5 Minskad antibiotikaförskrivning genom ökad följsamhet till behandlingsrekommendationer
5.1 Prissättning och hantering av originalläkemedel utan generisk konkurrens
5.3 Landstingens upphandlingar av rekvisitionsläkemedel
5.4 TLV utvärderar utvalda slutenvårdsläkemedel

Aktiviteter rapporterade 2016/2017

1.1 Säkrare läkemedelshantering för barn
1.2 Värdering av behandlingseffekt i klinisk vardag
1.4 Gemensam läkemedelslista
1.8 Insatser för att förbättra patientsäkerhetn vid det generiska
utbytet
1.9 Strukturerade läkemedelssamtal på apotek
2.1 Nationell samverkan för stegvist godkännande av nya läkemedel
2.3 Ökad kvalitet och säkerhet på apotek
2.4 Uppföljning av läkemedel i samverkan myndigheter och sjukvård
3.3 Modeller för tillgänglighet och ansvarsfull användning av både nya och gamla antibiotika
 
 

Rapporter NLS-uppdrag

Handlingsplan 2017

1.4 Nationell läkemedelslista

 Nationell läkemedelslista Prop. 2017/18:223

1.7 Strukturerad läkemedelsinformation

 Strukturerad läkemedelsinformation (EHM)

 Hur påverkas nationella aktörer av att IDMP införs som standard för läkemedelsinformation? (LV)

1.9 Farmaceutiska tjänster på apotek

 Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden Prop. 2017/18:157

1.10 Säkrare iordningsställande och administrering av läkemedel för barn

 Utvärdering av nationell implementering av ePed (ALB)

 Informationsmaterial till vårdnadshavare om ordningsställande och administrering av läkemedel till barn (LV)

1.11 Utreda om det finns bebov av ett samlat kunskapsstöd för egenvårdsrådgivning på apotek

 Apotekens egenvårdsrådgivning av receptfria läkemedel och andra handelsvaror

2.1. Nationell aktörssamverkan för tidig dialog vid utveckling och introduktion av nya läkemedel

 Nationell aktörssamverkan för tidig dialog vid utveckling och introduktion av nya läkemedel

2.2. Följa och utvärdera nyttan med arbetet som syftar till ett ordnat nationellt införande av nya läkemedel
 Ordning i leden? Utvärdering av ordnat införande av nya läkemedel 

2.3 Ökad kvalitet och säkerhet på apotek

 Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden Prop. 2017/18:157

3.1 Utvärdering av befintliga antibiotika för bästa möjliga använding

 Utvärdering av befintliga antibiotika

3.2 Modeller för tillgänglighet och ansvarsfull användning av både nya och gamla antibiotika av särskilt värde

  Tillgänglighet till antibiotika

3.5 Hantering av öppenvårdsläkemedel som inte ingår i förmånen

 Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel

 

Handlingsplan NLS 2016

1.1. Säkrare läkemedelshantering för barn
 Statusrapport RU Barn och läkemedel 2016

 Säkrare ordination och läkemedelshantering till barn

1.2 Värdering av behandlingseffekt i klinisk vardag
 Värdering av effektivitet i klinisk vardag

2.1. Nationell samverkan för utveckling av stegvist godkännande av nya läkemedel
 Rapport Nationell samverkan för stegvist godkännande av nya läkemedel

1.4 Nationell läkemedelslista
 Ds 2016:44, Nationell läkemedelslista

1.8 Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid det generiska utbytet.

 Rapport patientsäkerheten vid generiskt utbyte

2.3. Ökad kvalitet och säkerhet på apotek
 Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden - delbetänkande av Nya apoteksmarknadsutredningen

2.4  Uppföljning av läkemedel i samverkan mellan myndigheter och sjukvård
 Rapport Uppföljning av läkemedel i samverkan mellan myndigheter och sjukvård (UPPSAmLA)  

 

Handlingsplan NLS 2011-2015

1.1 Elektronisk biverkningsrapportering

SEBRA slutrapport

SEBRA-lösningsförslag (ZIP)

 Förstudie: e-rapportering av biverkningar 

1.2 Generisk förskrivning

 Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte 2015

 Bilagor till slutrapporten 

 Generisk förskrivning –hur kan det möjliggöras 2012

1.6 b Dokumentation av ordinationsorsak

 Ordinationsutredningens slutrapport

1.6 c Nationella basfunktioner – EES

 Utvärdering av funktioner i EES

1.7 Formulärhantering Mina hälsotjänster

 Ineras webbplats

1.8 Oegentlig förskrivning

 Rapport om minskad användning av särskilda receptblanketter 2015

 Bilaga 1 Utskick och svar

 Bilaga 2 Enkät om den särskilda receptblanketten

2.1 Läkemedelsgenomgångar

 SOSFS 2000:1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården

 Äldre och multisjuka

 Äldre ordinerade fem eller fler läkemedel

 Webbutbildning om läkemedelsgenomgångar för äldre

2.2 Utvärdering dostjänster

 Utvärdering av dostjänsten 

2.3 Kompetenshöjande utbildningsinsatser för hemtjänstpersonal

 Svenskt demenscentrum

2.4 Märkning av läkemedelsförpackningar

 Att minska läkemedelsförväxlingar med hjälp av ändrad design av
förpackningar
(2012-06-01)

 Rapport: Utveckla märkning av läkemedelsförpackningar för att minska risken för förväxlingar (juni 2012)

 Kompletterande rapport: Utveckla märkning av läkemedelsförpackningar för att minska risken för förväxlingar (2012-09-14)

2.5 Apoteksindikatorer

 Slutrapport: Apoteksindikatorer (2014-06-09)

2.6 Strukturerade läkemedelssamtal

 Strukturerade läkemedelssamtal - delrapport (2013-09-23)

 Slutrapport: Strukturerade läkemedelssamtal

 Bilagor till slutrapporten: Strukturerade läkemedelssamtal

3.1 Nationella riktlinjer för behandling av äldre och multisjuka

 Förstudie om de mest sjuka äldre i riktlinjer för vård och omsorg

3.2 Barn och läkemedel

 Statusrapport regeringsuppdrag barn och läkemedel 30 juni 2012

 Statusrapport - barn och läkemedel (2013-11-01)

 Rapport: Barn och läkemedel - statusrapport från Läkemedelsverket 

3.3 Förstärka ST-läkares kunskap om läkemedel

 Uppdrag IPULS förstärka läkares kunskap gällande läkemedel

 Stärkt kompetens inom läkemedel för ST-läkare

3.4 Webbaserad fortbildningsmodul – AT-läkares kunskap om äldre och läkemedel

 Pilotstudie - webbutbildning lm-behandling av äldre för AT-läkare

3.5 ePed

 Förstudie - Kunskapsstöd vid läkemedelsordination till barn

4.4 Utveckla de lokal Stramagrupperna i landstingen

 Utv av ab.förskrivning och införandet av lokala Stramagrupper i landstingen

4.5Minskad antibiotikaförskrivning genom ökad följsamhet till beh.rekommendationer

 Ökad följsamhet till beh.rek. ab.förskrivning

5.1 Prissättning och hantering av originalläkemedel utan generisk konkurrens

 Ökad tillgänglighet och mer ändamålsenlig prissättning av läkemedel

5.3 Utvärdera landstingens upphandlingar av rekvisitionsläkemedel samt hur processen kan effektiviseras

 Prissättning, introduktion och uppföljning av läkemedel - i samverkan. Ett förslag till en landstingsgemensam samverkansmodell.

5.4 Utvärdera slutenvårdsläkemedel

Klinikläkemedelsprojektet

6.1 Ordnat införande

 Ordnat införande i samverkan – slutrapport

6.2 Ordnat införande/strukturerad uppföljning

 Slutrapport - Ordnat införande och strukturerad uppföljning av nya läkemedel

 Bilaga I

 Bilaga II

 Bilaga III

 Bilaga IV

6.4 Rekvisitionsläkemedel på individnivå

 Förstudie kring individdata för rekvisitionsläkemedel

6.6 Stegvist godkännande och införande av nya läkemedel

 Stegvist godkännande och införande av nya läkemedel (delrapport)

 Stegvist godkännande och införande av nya läkemedel (slutrapport)

7.1 Miljöaspekter vid subvention av läkemedel

 Utredning om prissättning

7.2 Kontroll av utsläpp från läkemedelsfabriker

 Nationella läkemedelsstrategin: Miljöåtgärder (2013-06-30)

7.3 Minska kassation av läkemedel

 Åtgärder för att minska kassation av läkemedel (slutrapport 2012-09-27)

 

 

 

 

 

 

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies