Statusrapportering NLS

CBL-kansliet ansvarar för koordinering och sammanställning av statusrapporter inom ramen för handlingsplanens aktiviteter enligt definierad årsprocess.

Kommunikation sker genom regelbunden kontakt med expertgruppsledamöter från respektive organisation med huvudansvar för någon del i handlingsplanen. Statusrapporter inkommer under hösten, inför expertgruppens förberedande revideringsarbete till högnivågruppen och ny årlig handlingsplan, vilket CBL-kansliet samordnar. Handlingsplanens aktiviteter kvalitetssäkras av respektive huvudansvarig myndighet/organisation. Statusrapporterna sammanställs dels med intakt innehåll som de inkommer till CBL-kansliet ”Statusrapporteringar NLS-aktiviteter” dels i en sammafatande version ”Översikt status NLS-aktiviteter”. Nästkommande statusrapportering planeras inkomma hösten 2017.

 

 Statusrapporteringar NLS-aktiviteter 2017

 Översikt status NLS-aktiviteter 2017

Avslutade aktiviteter NLS t.o.m. 2016

Slutförda aktiviteter NLS 2012Myndighet/organisation
2.1 Skapa förutsättningar för effektiva läkemedelsgenomgångar och läkemedelsavstämningar i vårdens övergång - delvis slutförd Socialstyrelsen
3.1 Utarbeta nationella riktlinjer för hur äldre och multisjuka ska behandlas Socialstyrelsen
4.4 Utveckla de lokala Stramagrupperna Landstingen
Slutförda aktiviteter NLS 2013
Myndighet/organisation
1.3 Möjliggör elektronisk makulering av e-recept Landstingen
1.4 Skapa nationellt dosregister Apotekens Service AB
1.6 – delprojekt 3 avslutat – Utvärdering av elektroniska expeditionsstödet (EES) Socialstyrelsen
1.7 Utveckla tjänst för ökad patientmedverkan genom bl.a. återkoppling av utfall av behandlingar samt avvikelsehantering SKL
2.2 Utvärdera om dostjänster kan bidra till ökad följsamhet och förbättrad patientsäkerhet och hur tjänsten ska användas och förfinas Läkemedelsverket
2.4 Utveckla märkning av läkemedelsförpackningar för att minska risken för förväxlingar (fortgår inom 5.3) Läkemedelsverket
6.2 Utveckla en nationell modell för framtagande av införandeprotokoll samt inför samordnad utvärdering av läkemedel i den kliniska verkligheten Läkemedelsverket
7.3 Minska kassationen av läkemedel Läkemedelsverket
Aktiviteter slutrapporterade 2014
Myndighet/organisation
2.6 Strukturerade läkemedelssamtal på apotek Läkemedelsverket
3.5 Kunskapsstöd vid läkemedelsordinationer till barn CeHis
6.1 Upprätta en nationell process mellan myndigheter, landsting och industri rörande ordnat införande av nya läkemedel SKL
6.6 Stegvist godkännande och införande av nya läkemedel Läkemedelsverket
Aktiviteter slutrapporterade t.om. 2015
Myndighet/organisation
1.1 Elektronisk rapportering av biverkningar (december 2014) Läkemedelsverket
1.2 Möjliggör generisk förskrivning Läkemedelsverket
1.8 Oegentlig förskrivning och manipulering av särskilda recept Läkemedelsverket
2.1 Effektiva läkemedelsgenomgångar och läkemedelsavstämningar Socialstyrelsen
2.3 Kompetenshöjande utbildningsinsatser för hemtjänstpersonal SKL
2.5 Indikatorer för god patientsäkerhet på apotek Läkemedelsverket
3.3 Förstärka läkares kunskaper om läkemedelsanvändning under specialistutbildning Socialstyrelsen
3.4 Utveckla webbaserad utvecklingsmodul för AT-läkares kunskap om äldre och läkemedel Socialstyrelsen
4.5 Minskad antibiotikaförskrivning genom ökad följsamhet till behandlingsrekommendationer Landstingen
5.1 Prissättning och hantering av originalläkemedel utan generisk konkurrens Socialdepartementet
5.3 Landstingens upphandlingar av rekvisitionsläkemedel SKL
5.4 TLV utvärderar utvalda slutenvårdsläkemedel TLV

Aktiviteter rapporterade 2016/våren 2017

 Myndighet/organisation
 1.1 Säkrare läkemedelshantering för barn  Läkemedelsverket
1.2 Värdering av behandlingseffekt i klinisk vardag Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
1.4 Gemensam läkemedelslista  Socialdepartementet
1.8 Insatser för att förbättra patientsäkerhetn vid det generiska
utbytet
Läkemedelsverket
1.9 Strukturerade läkemedelssamtal på apotek  Socialdepartementet
 2.1 Nationell samverkan för stegvist godkännande av nya läkemedel  Läkemedelsverket
 2.3 Ökad kvalitet och säkerhet på apotek  Socialdepartementet
 2.4 Uppföljning av läkemedel i samverkan myndigheter och sjukvård  Läkemedelsverket
 
 

Rapporter NLS-uppdrag

Handlingsplan 2017

2.2. Följa och utvärdera nyttan med arbetet som syftar till ett ordnat nationellt införande av nya läkemedel
 Ordning i leden? Utvärdering av ordnat införande av nya läkemedel 

 

Handlingsplan NLS 2016

1.1. Säkrare läkemedelshantering för barn
 Statusrapport RU Barn och läkemedel 2016

 Säkrare ordination och läkemedelshantering till barn

1.2 Värdering av behandlingseffekt i klinisk vardag
 Värdering av effektivitet i klinisk vardag

2.1. Nationell samverkan för utveckling av stegvist godkännande av nya läkemedel
 Rapport Nationell samverkan för stegvist godkännande av nya läkemedel

1.4 Nationell läkemedelslista
 Ds 2016:44, Nationell läkemedelslista

1.8 Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid det generiska utbytet.

 Rapport patientsäkerheten vid generiskt utbyte

2.3. Ökad kvalitet och säkerhet på apotek
 Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden - delbetänkande av Nya apoteksmarknadsutredningen

2.4  Uppföljning av läkemedel i samverkan mellan myndigheter och sjukvård
 Rapport Uppföljning av läkemedel i samverkan mellan myndigheter och sjukvård (UPPSAmLA)  

 

Handlingsplan NLS 2011-2015

1.1 Elektronisk biverkningsrapportering

SEBRA slutrapport

SEBRA-lösningsförslag (ZIP)

 Förstudie: e-rapportering av biverkningar 

1.2 Generisk förskrivning

 Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte 

 Bilagor till slutrapporten 

1.6 b Dokumentation av ordinationsorsak

 Ordinationsutredningens slutrapport

1.6 c Nationella basfunktioner – EES

 Utvärdering av funktioner i EES

1.7 Formulärhantering Mina hälsotjänster

 CeHis webbplats

1.8 Oegentlig förskrivning

 Rapport om minskad användning av särskilda receptblanketter 2015

 Bilaga 1 Utskick och svar

 Bilaga 2 Enkät om den särskilda receptblanketten

2.1 Läkemedelsgenomgångar

 SOSFS 2000:1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården

 Äldre och multisjuka

 Äldre ordinerade fem eller fler läkemedel

 Webbutbildning om läkemedelsgenomgångar för äldre

2.2 Utvärdering dostjänster

 Utvärdering av dostjänsten 

2.3 Kompetenshöjande utbildningsinsatser för hemtjänstpersonal

 Svenskt demenscentrum

2.4 Märkning av läkemedelsförpackningar

 Att minska läkemedelsförväxlingar med hjälp av ändrad design av
förpackningar
(2012-06-01)

 Rapport: Utveckla märkning av läkemedelsförpackningar för att minska risken för förväxlingar (juni 2012)

 Kompletterande rapport: Utveckla märkning av läkemedelsförpackningar för att minska risken för förväxlingar (2012-09-14)

2.5 Apoteksindikatorer

 Slutrapport: Apoteksindikatorer (2014-06-09)

2.6 Strukturerade läkemedelssamtal

 Strukturerade läkemedelssamtal - delrapport (2013-09-23)

 Slutrapport: Strukturerade läkemedelssamtal

 Bilagor till slutrapporten: Strukturerade läkemedelssamtal

3.1 Nationella riktlinjer för behandling av äldre och multisjuka

 Förstudie om de mest sjuka äldre i riktlinjer för vård och omsorg

3.2 Barn och läkemedel

 Statusrapport regeringsuppdrag barn och läkemedel 30 juni 2012

 Statusrapport - barn och läkemedel (2013-11-01)

 Rapport: Barn och läkemedel - statusrapport från Läkemedelsverket 

3.3 Förstärka ST-läkares kunskap om läkemedel

 Uppdrag IPULS förstärka läkares kunskap gällande läkemedel

 Stärkt kompetens inom läkemedel för ST-läkare

3.4 Webbaserad fortbildningsmodul – AT-läkares kunskap om äldre och läkemedel

 Pilotstudie - webbutbildning lm-behandling av äldre för AT-läkare

3.5 ePed

 Förstudie - Kunskapsstöd vid läkemedelsordination till barn

4.4 Utveckla de lokal Stramagrupperna i landstingen

 Utv av ab.förskrivning och införandet av lokala Stramagrupper i landstingen

4.5Minskad antibiotikaförskrivning genom ökad följsamhet till beh.rekommendationer

 Ökad följsamhet till beh.rek. ab.förskrivning

5.1 Prissättning och hantering av originalläkemedel utan generisk konkurrens

 Ökad tillgänglighet och mer ändamålsenlig prissättning av läkemedel

5.3 Utvärdera landstingens upphandlingar av rekvisitionsläkemedel samt hur processen kan effektiviseras

 Prissättning, introduktion och uppföljning av läkemedel - i samverkan. Ett förslag till en landstingsgemensam samverkansmodell.

5.4 Utvärdera slutenvårdsläkemedel

 Klinikläkemedelsprojektet

6.1 Ordnat införande

 Ordnat införande i samverkan – slutrapport

6.2 Ordnat införande/strukturerad uppföljning

 Slutrapport - Ordnat införande och strukturerad uppföljning av nya läkemedel

 Bilaga I

 Bilaga II

 Bilaga III

 Bilaga IV

6.4 Rekvisitionsläkemedel på individnivå

 Förstudie kring individdata för rekvisitionsläkemedel

6.6 Stegvist godkännande och införande av nya läkemedel

 Stegvist godkännande och införande av nya läkemedel (delrapport)

 Stegvist godkännande och införande av nya läkemedel (slutrapport)

7.1 Miljöaspekter vid subvention av läkemedel

 Utredning om prissättning

7.2 Kontroll av utsläpp från läkemedelsfabriker

 Nationella läkemedelsstrategin: Miljöåtgärder (2013-06-30)

7.3 Minska kassation av läkemedel

 Åtgärder för att minska kassation av läkemedel (slutrapport 2012-09-27)

 

 

 

 

 

 

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies