Rapporter NLS-aktiviteter

CBL-kansliet ansvarar för koordinering och sammanställning av statusrapporter inom ramen för handlingsplanens aktiviteter.

Kommunikation sker genom regelbunden kontakt med expertgruppsledamöter från respektive organisation med huvudansvar för någon del i handlingsplanen. Statusrapporterna utgör underlag inför expertgruppens förberedande revideringsarbete till ny handlingsplan som beslutas av Högnivågrupp NLS.  Statusrapporterna sammanställs dels i en rapport ”Statusrapporteringar NLS-aktiviteter” dels i en sammanfattande version ”Översikt status NLS-aktiviteter”. Rapporterna kvalitetssäkras och distributeras av respektive huvudansvarig myndighet/organisation till Socialdepartementet och CBL-kansliet för beredning, publicering och arkivering.

 Statusrapport NLS-aktiviteter 2019

 Översikt statusrapporteringar NLS-aktiviteter 2019

 Statusrapporteringar NLS-aktiviteter 2011-2018

 

 Avrapporterade aktiviteter NLS

 

Avrapporterade aktiviteter NLS 2019
1.10 Säkrare iordningställande och administrering av läkemedel för barn (Best Practice)
1.13 Strukturering och digitalisering av svensk produktinformation
3.4 Miljöbedömning av läkemedel
Avrapporterade aktiviteter NLS 2018
1.2 Värdering av behandlingseffekt i klinisk vardag
1.4 Nationell läkemedelslista
1.7 Strukturerad läkemedelsinformation
1.9 Farmaceutiska tjänster på apotek
1.10 Säkrare iordningställande och administrering av läkemedel för barn
1.11 Utreda om det finns behov av samlat kunskapsstöd för egenvårdsrådgivning på apotek
1.12 Diagnostisk checklista för förbättrad läkemedelsanvändning hos äldre
2.1 Nationell aktörssamverkan för tidig dialog vid utveckling och introduktion av nya läkemedel
2.5 Förbättrade förutsättningar för uppföljning av cancerläkemedel, se 1.2
3.1 Utvärdering av befintliga antibiotika för bästa möjliga användning
3.2 Modeller för tillgänglighet och ansvarsfull användning av både nya och gamla antibiotika av särskilt värde: Pilotstudie angående tillgänglighet till vissa antibiotika - delrapport
3.5 Hantering av öppenvårdsläkemedel som inte ingår i förmånen
Avrapporterade aktiviteter NLS 2017
1.1 Säkrare läkemedelshantering för barn
1.7 Strukturerad läkemedelsinformation
1.8 Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid det generiska utbytet
2.2 Följa och utvärdera nyttan med arbetet som syftar till ett ordnat införande av nya läkemedel
3.2 Modeller för tillgänglighet och ansvarsfull användning av både nya och gamla antibiotika av särskilt värde
Avrapporterade aktiviteter NLS 2016
1.1 Säkrare läkemedelshantering för barn
1.2 Värdering av behandlingseffekt i klinisk vardag
1.4 Gemensam läkemedelslista
1.8 Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid det generiska
utbytet
2.1 Nationell samverkan för utveckling av stegvist godkännande av nya läkemedel
2.3 Ökad kvalitet och säkerhet på apotek
2.4 Uppföljning av läkemedel i samverkan myndigheter och sjukvård
Avrapporterade aktiviteter NLS 2015
1.2 Möjliggör generisk förskrivning
1.8 Oegentlig förskrivning och manipulering av särskilda recept
2.1 Skapa förutsättningar för effektiva läkemedelsgenomgångar och läkemedelsavstämningar i vårdens övergångar samt utvärdera effekt av dessa åtgärder på följsamhet till ordinerad behandling
2.3 Genomför kompetenshöjande utbildningsinsatser för hemtjänstpersonal
3.2 Utvidga kunskapen om barns läkemedel och dess användning
3.3 Förstärk läkares kunskap om läkemedel och läkemedelsanvändning under specialistutbildning i läkemedelsintensiva specialiteter
3.4 Utveckla webbaserad utvecklingsmodul för AT-läkares kunskap om äldre och läkemedel
5.4 Genomför försöksverksamhet där TLV utvärderar utvalda slutenvårdsläkemedel
Avrapporterade aktiviteter NLS 2014
1.1 Möjliggör elektronisk rapportering av läkemedelsbiverkningar
2.5 Indikatorer för god patientsäkerhet på apotek
2.6 Strukturerade läkemedelssamtal på apotek
3.5 Kunskapsstöd vid läkemedelsordinationer till barn
4.5 Minskad antibiotikaförskrivning genom ökad följsamhet till behandlingsrekommendationer
5.1 Prissättning och hantering av originalläkemedel utan generisk konkurrens
5.3 Utvärdera landstingens upphandlingar av rekvisitionsläkemedel samt hur processen kan effektiviseras
6.1 Upprätta en nationell process mellan myndigheter, landsting och industri rörande ordnat införande av nya läkemedel
6.6 Stegvist godkännande och införande av nya läkemedel
Avrapporterade aktiviteter NLS 2013
1.7 Utveckla tjänst för ökad patientmedverkan genom bl.a. återkoppling av utfall av behandlingar samt avvikelsehantering
2.1 Skapa förutsättningar för effektiva läkemedelsgenomgångar och läkemedelsavstämningar i vårdens övergångar samt utvärdera effekt av dessa åtgärder på följsamhet till ordinerad behandling
2.2 Utvärdera om dostjänster kan bidra till ökad följsamhet och förbättrad patientsäkerhet och hur tjänsten ska användas och förfinas
2.6 Strukturerade läkemedelssamtal på apotek - delrapport
3.2 Utvidga kunskapen om barns läkemedel och dess användning
6.2 Utveckla en nationell modell för framtagande av införandeprotokoll samt inför samordnad utvärdering av läkemedel i den kliniska verkligheten
7.1 Utreda om miljöaspekter bör beaktas vid subvention av läkemedel
7.2 Uppmuntra frivillig kontroll av utsläpp från läkemedelsfabriker
Avrapporterade aktiviteter NLS 2012
1.1 Möjliggör elektronisk rapportering av läkemedelsbiverkningar - förstudie
1.2 Möjliggör generisk förskrivning
1.6 Inrätta en sammanhållen process för beredning och beslut om utveckling av nationella basfunktioner för ordinationsstöd
2.4 Utveckla märkning av läkemedelsförpackningar för att minska risken för förväxlingar (fortgår inom 5.3)
3.2 Utvidga kunskapen om barns läkemedel och dess användning
6.4 Möjliggör uppföljning av rekvisitionsläkemedel på individnivå
7.3 Utreda vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas på nationell nivå för att minska kassationen av läkemedel eller på annat sätt begränsa miljöpåverkan av läkemedelsanvändning
Avrapporterade aktiviteter NLS 2011
3.1 Utarbeta nationella riktlinjer för hur äldre och multisjuka ska behandlas
4.4 Utveckla de lokala Stramagrupperna i landstingen
 
 

Rapporter NLS-aktiviteter

Rapporter 2019

1.14 Förbereda implementering av uppmärksamhetsinformation i hälso- och sjukvården


 Förbereda implementering av uppmärksamhetsinformation i hälso- och sjukvården  

1.10 Säkrare iordningställande och administrering av läkemedel för barn

 "Best Practice" iordningställande

1.13 Strukturering och digitalisering av svensk produktinformation

 Strukturering och digitalisering av svensk produktinformation

1.15 Strukturerad läkemedelsinformation från apotek till ordinatör

 Strukturerad läkemedelsinformation från apotek till ordinatör

3.4 Miljöbedömning av läkemedel 

 Miljöbedömning av läkemedel

 Miljöbedömning av läkemedel (IVL:s rapport på uppdrag av LIF)

Förberedande NLS-aktivitet

 Svensk pilotstudie av digitala bipacksedlar (ePILot)

Rapporter NLS 2018

1.2 Värdering av behandlingseffekt i klinisk vardag + 2.5 Förbättrade förutsättningar för uppföljning av cancerläkemedel

 Uppföljning av läkemedelsanvändning och behandlingseffekter i klinisk vardag

1.4 Nationell läkemedelslista

 Nationell läkemedelslista Prop. 2017/18:223

1.7 Strukturerad läkemedelsinformation

 Strukturerad läkemedelsinformation (EHM)

 Gemensamma termer, begrepp och informationsstruktur inom läkemedelsområdet (SoS)

 Hur påverkas nationella aktörer av att IDMP införs som standard för läkemedelsinformation? (LV)

1.9 Farmaceutiska tjänster på apotek

 Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden Prop. 2017/18:157

1.10 Säkrare iordningsställande och administrering av läkemedel för barn

 Utvärdering av nationell implementering av ePed (ALB)

 Informationsmaterial till vårdnadshavare om ordningsställande och administrering av läkemedel till barn (LV)

1.11 Utreda om det finns bebov av ett samlat kunskapsstöd för egenvårdsrådgivning på apotek

 Apotekens egenvårdsrådgivning av receptfria läkemedel och andra handelsvaror

1.12 Diagnostisk checklista för förbättrad läkemedelsanvändning hos äldre

 Diagnostisk checklista för förbättrad läkemedelsanvändning hos äldre

2.1. Nationell aktörssamverkan för tidig dialog vid utveckling och introduktion av nya läkemedel

 Nationell aktörssamverkan för tidig dialog vid utveckling och introduktion av nya läkemedel

2.3 Ökad kvalitet och säkerhet på apotek

 Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden Prop. 2017/18:157

3.1 Utvärdering av befintliga antibiotika för bästa möjliga användning

 Utvärdering av befintliga antibiotika

3.2 Modeller för tillgänglighet och ansvarsfull användning av både nya och gamla antibiotika av särskilt värde

 Pilotstudie angående tillgänglighet till vissa antibiotika -delrapport

3.5 Hantering av öppenvårdsläkemedel som inte ingår i förmånen

 Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel

 

Arkiv

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies