Avapporterade NLS-aktiviteter 2012

1.1 Möjliggör elektronisk rapportering av läkemedelsbiverkningar

 E-rapportering av biverkningar - förstudie 

1.2 Möjliggör generisk förskrivning

 Generisk förskrivning –hur kan det möjliggöras 2012

1.6 Inrätta en sammanhållen process för beredning och beslut om utveckling av nationella basfunktioner för ordination

 Ordinationsutredningens slutrapport (Center för eHälsa i samverkan)

 Utvärdering av funktioner i EES (LV)

2.2 Utvärdering dostjänster

 Utvärdering av dostjänsten 

2.4 Märkning av läkemedelsförpackningar

 Att minska läkemedelsförväxlingar med hjälp av ändrad design av
förpackningar
(eHälsoinstitutet)

 Utveckla märkning av läkemedelsförpackningar för att minska risken för förväxlingar (LV)

 Utveckla märkning av läkemedelsförpackningar för att minska risken för förväxlingar Kompletterande rapport (LV)

3.2 Utvidga kunskapen om barns läkemedel och dess användning

 Barn och läkemedel (LV) 

6.4 Mjliggör uppföljning rekvisitionsläkemedel på individnivå

 Förstudie kring individdata för rekvisitionsläkemedel

7.3 Utreda vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas på nationell nivå för att minska kassation av läkemedel

 Åtgärder för att minska kassation av läkemedel (slutrapport 2012-09-27)

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies