Avapporterade NLS-aktiviteter 2013

1.7 "Utveckla tjänst för ökad patientmedverkan..."

 Ineras webbplats (Formulärhantering Mina hälsotjänster)

 Ordinationsutredningens slutrapport

2.1 "Skapa förutsättningar för effektiva läkemedelsgenomgångar..."

 Äldre och multisjuka

 Äldre ordinerade fem eller fler läkemedel

 Webbutbildning om läkemedelsgenomgångar för äldre

2.6 Strukturerade läkemedelssamtal

 Strukturerade läkemedelssamtal - delrapport (2013-09-23)

3.2 Utvidga kunskapen om barns läkemedel och dess använding

 Statusrapport - barn och läkemedel (LV)

6.2 Utveckla en nationell modell för framtagande av införandeprotokoll samt inför samordnad utvärdering av läkemedel i den kliniska verkligheten

 Ordnat införande och strukturerad uppföljning av nya läkemedel

 Bilaga I

 Bilaga II

 Bilaga III

 Bilaga IV

7.1 Utreda om miljöaspekter bör beaktas vid subvention av läkemedel

 SOU 2013:23 Utredning om prissättning

7.2 Uppmuntra frivillig kontroll av utsläpp från läkemedelsfabriker

 Nationella läkemedelsstrategin: Miljöåtgärder (2013-06-30)

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies