Avrapporterade NLS-aktiviteter 2015

1.2 Generisk förskrivning

 Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte 2015

 Bilagor till slutrapporten 

1.8 Oegentlig förskrivning och manipulering av särskilda recept

 Rapport om minskad användning av särskilda receptblanketter 2015

 Bilaga 1 Utskick och svar

 Bilaga 2 Enkät om den särskilda receptblanketten

2.1 "Skapa förutsättningar för effektiva läkemedelsgenomgångar..."

 SOSFS 2000:1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården

2.3 Genomför kompetenshöjande utbildningsinsatser för hemtjänstpersonal

 Svenskt demenscentrum

3.2 Utvidga kunskapen om barns läkemedel och dess användning

 Rapport: Barn och läkemedel (LV) 

3.3 "Förstärk läkares kunskap om läkemedel..."

 Stärkt kompetens inom läkemedel för ST-läkare

 Uppdrag IPULS förstärka läkares kunskap gällande läkemedel (2012)

3.4 "Utveckla webbaserad utvecklingsmodul för AT-läkare..."

 Pilotstudie - webbutbildning lm-behandling av äldre för AT-läkare

5.4 Utvärdera slutenvårdsläkemedel

Klinikläkemedelsprojektet

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies