Uppföljning NLS

Arbetet med att följa upp den nationella läkemedelsstrategin leds av Centrum för bättre läkemedelsanvändning (CBL-kansliet). För detta arbete har en Uppföljningsgrupp NLS tillsatts. Gruppen har även till syfte att utveckla samverkansarbetet mellan myndigheter och organisationer. I maj 2017 publicerades "Uppföljningsrapport 2017 - Nationella läkemedelsstrategin".

Uppföljningsgruppernas uppdrag är att följa strategins mål och aktiviteter genom att:

  • Analysera genomförda aktiviteter i handlingsplanen, underlag till Omvärldsanalys NLS samt initiativ med bäring på strategins målområden i samverkan med berörda aktörer bl.a. expert- och perspektivgrupper.
  • Prioritera val av uppföljning till de tre målområden som stödjer strategins vision baserat på definierade urvalskriterier där de kvantitativa måtten formuleras för en långsiktig beständighet och relevanta frågeställningar tas fram för mätning av mål. 
  • Följa upp strategins övergripande mål baserat på strategins perspektiv och handlingsplanens aktiviteter genom urvalskriterier och genomförande, dvs. kvalitativt och/eller kvantitativt.
  • Redovisa och sammanställa en årlig rapport till Socialdepartementet med beskrivning hur NLS har bidragit till framåtskridandet mot visionen. CBL-kansliet sammanställer årligen en övergripande sammanfattning av aktiviteterna inom handlingsplanen till Socialdepartementet baserat på aktiviteternas statusrapporter.

 

Urvalskriterier för Uppföljning NLS:

  • Sträva mot visionen
  • Utgå ifrån något/några målområden
  • Utgå utifrån innovations-, patient- och e-hälsoperspektiven
  • Genomföras multidisciplinärt och partssammansatt
  • Addera ny kunskap och nya insikter om nutid/framtid
  • Relevanta externa initiativ ska om möjligt inkluderas

 

Uppföljningsgrupp NLS
CBL-kansliet (ordf.)
E-hälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten
Läkemedelsindustriföreningen
Läkemedelsverket
Socialstyrelsen
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
Sveriges Apoteksförening
Sveriges Kommuner och Landsting
Sveriges läkarförbund
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

 

 
 

Relaterad information

 Uppföljningsrapport 2017 NLS

Möte med Perspektivgrupper NLS
24 oktober 2016

 Agenda
 Presentationer

 

 Uppföljningsarbete Handlingsplan NLS 2011–2014

 

 

 

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies