Verka för möjliggörande av miljöhänsyn vid produktion och användning av läkemedel

Huvudansvarig: Socialdepartementet

Regeringen har i oktober 2013 beslutat ett nytt etappmål till miljökvalitetsmålet Giftfri miljö om ökad miljöhänsyn i läkemedelslagstiftningen, baserad på Miljömålsberedningens förslag om en strategi för Sveriges arbete för en Giftfri miljö.

Sammanfattning

Etappmålet om ökad miljöhänsyn i EU:s läkemedelslagstiftning och internationellt är att senast 2020 har beslut fattats inom Europeiska unionen eller internationellt som innebär att befintliga och eventuella nya regelverk för human- och veterinärmedicinska läkemedel i ökad utsträckning väger in miljöaspekter.

Läkemedelsverket har gjort en fördjupad analys av olika handlingsalternativ för att uppnå etappmålet. Insatser har identifierat för att minska miljöpåverkan av läkemedel både vid produktion och vid användning. Dessa kan ligga till grund för hur Sverige aktivt kan verka för att EU-kommissionen tar steg för att miljöhänsyn beaktas i utformningen av ny EU-lagstiftning på läkemedelsområdet.

Samarbetsytor

Läkemedelsverket.

Aktivitetens målsättning

Hur förväntas aktiviteten bidra till att nyttan med läkemedelsbehandlingen ökar i förhållande till risken (eller att risker minskas i förhållande till nyttan) för patienten och samhället?
Syftet med aktiviteten är att minska de negativa effekterna på miljön av läkemedelsbehandling. Aktiviteten förväntas däremot ej ha någon effekt på varken nyttan eller övriga risker med läkemedelsbehandlingen.

Hur förväntas aktiviteten bidra till en minskad miljöpåverkan?
Syftet med aktiviteten är att Sverige inom EU och i internationella sammanhang ska driva på för ökade miljökrav kopplade till produktion av läkemedel. Minskade utsläpp i samband med produktion av läkemedel förväntas leda till minskade miljöeffekter, främst i vattenmiljön, i samband med produktionsanläggningarna och i anslutning till de vattendrag som påverkas.   

Genomförandeplan

Under 2016 och 2017 kommer Socialdepartementet att ta upp frågan i samband med bilaterala möten med EU-kommissionen och Europaparlamentet samt inom FN-systemet. Även vid bilaterala möten med likasinnade länder och länder med stor läkemedelsproduktion kommer frågan att tas upp.

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies