Hantering av öppenvårdsläkemedel som inte ingår i förmånerna

Huvudansvarig: Socialdepartementet

Aktivitetens syfte är att utarbeta rutiner för att hantera landstingens subventioner av läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna, till exempel preventivmedel och smittskyddsläkemedel. De rutiner som används idag är administrativt omfattande såväl för landsting som för apoteksaktörer.

Sammanfattning

Under 2015 har frågan framför allt handlat om behovet att förbättra hanteringen av statistik och fakturahantering för smittskyddsläkemedel, och E-hälsomyndigheten har haft ett uppdrag att utarbeta en lösning för detta. Lösningsförslaget har utarbetats i samråd med Sveriges Apoteksförening och Sveriges Kommuner och Landsting och förslaget kommer att utvecklas tekniskt under 2016. Sveriges Kommuner och Landsting har i samband med dessa diskussioner också gjort en genomgång av informationsstrukturen för landstingens alla subventioner i syfte att skapa en modell för framtida gemensam hantering.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har haft i uppdrag att analysera konsekvenserna av att vissa receptbelagda läkemedel inte ingår i läkemedelsförmånerna. Myndigheten inkom i mars 2015 med en rapport med bl.a. lagförslag som möjliggör utbyte på apotek även för läkemedel utanför förmånerna och att en oberoende prisdatabas byggs upp för att förskrivare och patienter ska kunna agera mer informerat. Rapporten har remissbehandlats. Många remissinstanser är kritiska till att frågan om fri prissättning i apoteksledet inte är utredd och menar på att de förslag som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket föreslår bara löser delar av problemet. Flera remissinstanser föreslår därför att frågan, i den delen, ska utredas på nytt.

Samarbetsytor

Sveriges Kommuner och Landsting och E-hälsomyndigheten bör ansvara för aktiviteten i samverkan med Sveriges Apoteksförening.

Aktivitetens målsättning

Hur förväntas aktiviteten bidra till att nyttan med läkemedelsbehandlingen ökar i förhållande till risken (eller att risker minskas i förhållande till nyttan) för patienten och samhället?
Aktiviteten syftar till bättre uppföljning av smittskyddsläkemedel både när det gäller ekonomiska och medicinska aspekter. Aktiviteten kan därigenom bl.a. bidra till en förbättrad användning av dessa läkemedel genom att landstingen får bättre underlag för förskrivningsrekommendationer. I den del som avser förslagen i TLV:s rapport kring läkemedel utanför förmånen är det i nuläget för tidigt att bedöma hur målsättningen kan uppnås.

Hur förväntas aktiviteten bidra till en minskad miljöpåverkan?
– 

Genomförandeplan

Regeringen beslutade den 3 mars 2016 om propositionen Uppföljning av smittskyddsläkemedel (prop. 2015/16:97). I propositionen föreslås att lagen (1996:1156) om receptregister ska få innehålla uppgifter om kostnadsfrihet enligt smittskyddslagen och att öppenvårdsapotekens fakturering av landstingen för läkemedel som omfattas av kostnadsfriheten (smittskyddsläkemedel) ska ske via E-hälsomyndigheten. Landstingen och apoteksbranschen har enats om en lösning där apotekspersonalen ska lägga in uppgifterna om kostnadsfrihet enligt smittskyddslagen i  sina receptexpeditionssystem. Förslagen föreslås träda i kraft den 1 oktober 2016.

Statusrapportering 2017

En promemoria med ytterligare analys av vissa frågor i TLV:s rapport från 2015 och förslag om utökade möjligheter till utbyte av läkemedel utarbetades inom Socialdepartementet under våren 2017. Promemorian har remitterats och remisstiden går ut den 31 oktober 2017. Nya apoteksmarknadsutredningen har fått förlängd tid för uppdraget att analysera om apotekens handelsmarginal bör regleras för receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna och ska nu redovisa detta senast den 15 oktober 2017. 

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies