Utvärdering av befintliga antibiotika för bästa möjliga användning

Huvudansvarig: Folkhälsomyndigheten

Inledning

Syftet med aktiviteten är att få mer kunskap om hur befintliga antibiotika ska användas på bästa sätt.

En väsentlig del av de behandlingsrekommendationer som finns rörande antibiotikaanvändning bygger på gamla studier och beprövad erfarenhet. Ett flertal av de preparat som används i dag godkändes för flera decennier sedan då de regulatoriska kraven var betydligt lägre. Målet med aktiviteten är att fylla några av de kliniska behov och kunskapsluckor som finns rörande antibiotikaanvändning. Genom en bred behovsinventering och en prioriteringsprocess med hjälp av kliniskt verksamma experter har några studier valts ut. En viktig förutsättning för prioriterade studier var att ha potential att påverka klinisk praxis.

Strategiska områden

Aktiviteten berör främst det strategiska området värdering av kunskap och evidens.

Samverkande aktiviteter

Aktiviteten berör i första hand andra aktiviteter som rör värdering av kunskap och evidens.

Samarbetsytor

Folkhälsomyndigheten genomför aktiviteten med visst stöd av Läkemedelsverket som har deltagit i prioriteringsprocessen samt bidragit med vetenskaplig och regulatorisk rådgivning som en del i sitt rutinarbete.

Genomförandeplan

För att få mer kunskap om hur befintliga antibiotika ska användas på bästa sätt har Folkhälsomyndigheten, i samverkan med Läkemedelsverket, fått regeringens uppdrag att genomföra studier. Två stora kliniska studier initierades under 2015, den ena inom primärvård och den andra inom slutenvård. Uppdraget ska slutredovisas till Socialdepartementet senast den 31 maj 2017. Resultat från studierna kommer att publiceras i vetenskapliga tidskrifter och på så sätt göras tillgängliga för att vägas in vid sammanställning av kunskap när behandlingsrekommendationer ses över.

Statusrapportering hösten 2016 (Handlingsplan NLS 2016)

Öppenvårdsstudien som ska jämföra 5 och 10 dygns behandling med penicillin V vid streptokocktonsillit är i full gång och ca hälften, av planerade 432 patienter, är nu inkluderade. Studien förväntas pågå till och med sommaren 2017.

Även slutenvårdsstudien, som ska jämföra ekologisk effekt av cefotaxim jämfört med temocillin vid febril urinvägsinfektion, har nu kommit igång. Under våren hölls startmöten på de elva deltagande infektionsklinikerna. En viss fördröjning av studiestart orsakades av att styrgruppen beslutade att göra en dosändring av temocillin. Detta på grund av nytillkomna data och för att resultatet av studien ska kunna appliceras även för svårt sjuka patienter. Fördröjningen orsakades av att nya godkännanden krävdes från Läkemedelsverket och Etikprövningsnämnden samt att temocillinförpackningar behövde märkas om. Rekryteringen av patienter går långsammare än beräknat och därför genomförs ett extra prövarmöte på Folkhälsomyndigheten den 23 september med klinikernas representanter för att gemensamt diskutera lösningar.

En artikel som beskriver studieprotokollet för öppenvårdsstudien publicerades den 13 september i tidskriften BMC Infectious Diseases 2016 16:484.

En nyhet om båda studierna publicerade på Folkhälsomyndighetens hemsida den 6 juli och en nyhet om nyhet om slutenvårdsstudien sändes även i Sveriges Radio den 1 augusti.

Se länkar:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2016/juli/kliniska-studier-for-effektivare-antibiotikaanvandning/

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6484272

Statusrapportering 2017

Regeringsuppdraget om att utvärdera befintliga antibiotika för att bevara möjligheten till effektiv behandling har förlängts med ett år, och slutrapporteras den 31 maj 2018.

Öppenvårdsstudien som ska jämföra 5 och 10 dygns behandling med penicillin V vid streptokocktonsillit pågår och i dagsläget är 355 patienter inkluderade. Studien förväntas avslutas senast vid årsskiftet 2017/2018 och därefter påbörjas arbetet med analys av insamlade data.

Slutenvårdsstudien, som ska jämföra ekologisk effekt av cefotaxim jämfört med temocillin vid febril urinvägsinfektion pågår. Eftersom rekryteringen av patienter har gått långsammare än planerat introducerades under våren tre nya kliniker. 15 infektionskliniker deltar nu i studien där 60 patienter är inkluderade. Studien förväntas avslutas december 2018.

 

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies