Utvärdering av befintliga antibiotika för bästa möjliga användning

Huvudansvarig: Folkhälsomyndigheten

Syfte med aktiviteten är att få mer kunskap om hur befintliga antibiotika ska användas på bästa sätt.

Sammanfattning

En väsentlig del av de behandlingsrekommendationer som finns rörande antibiotikaanvändning bygger på gamla studier och beprövad erfarenhet. Ett flertal av de preparat som används idag godkändes för flera decennier sedan då de regulatoriska kraven var betydligt lägre. Målet med aktiviteten är att fylla några av de kliniska behov och kunskapsluckor som finns rörande antibiotikaanvändning. Genom en bred behovsinventering och en prioriteringsprocess med hjälp av kliniskt verksamma experter har några studier valts ut. En viktig förutsättning för prioriterade studier var att ha potential att påverka klinisk praxis.

Samarbetsytor

Läkemedelsverket.

Aktivitetens målsättning

Hur förväntas aktiviteten bidra till att nyttan med läkemedelsbehandlingen ökar i förhållande till risken (eller att risker minskas i förhållande till nyttan) för patienten och samhället?Målsättningen är att generera utökad kunskap om utvalda äldre antibiotika. Aktiviteten förväntas bidra med underlag som kan leda till en förbättrad klinisk användning av dessa läkemedel. Förväntad nytta är färre biverkningar och minskad resistensutveckling. Effekten av behandlingen ska vara minst likvärdig nuvarande behandlingsregimer. 

Hur förväntas aktiviteten bidra till en minskad miljöpåverkan?
Målet är att en potentiell förbättrad användning av de antibiotika som studeras ska leda till färre ekologiska störningar i den enskilde patientens normala tarmflora vilket skulle kunna bidra till minskad antibiotikaresistens både hos individen och i samhället. 

Kostnadseffektivitet – hållbar kostnadsutveckling?
Den studie som undersöker behandlingstidens längd kan bidra till lägre framtida kostnader för läkemedel, om den visar att kortare behandling är lika effektiv som längre.

Den studie som undersöker ekologiska effekter på tarmfloran kan bidra till kostnadseffektiv vård, om den visar att resistensutveckling, med följder som längre vårdtider och ytterligare läkemedelskonsumtion, kan undvikas. 

Genomförandeplan

Regeringsuppdraget Utvärdera befintliga antibiotika skall delredovisas 31 maj 2016 och slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 maj 2017. De två stora kliniska studier som initierades under 2015 förväntas inte vara helt genomförda och utvärderade i samband med slutredovisningen av regeringsuppdraget. Aktiviteten fortgår så länge aktiva kliniska studier pågår.

 

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies