Miljöbedömning av receptfria läkemedel

Huvudansvarig: Läkemedelsindustriföreningen

Test miljöbedömningsmodell som utvecklats av Läkemedelsindustriföreningen (LIF) tillsammans med sektorns intressenter

Sammanfattning

Läkemedelsindustriföreningen (LIF) har tillsammans med sektorns intressenter utvecklat en miljöbedömningsmodell som tar hänsyn till såväl utsläpp av läkemedelssubstans vid tillverkning som naturresursutnyttjande. Modellen behöver testas för att identifiera eventuella behov av justeringar. Det behöver även utvärderas hur miljöbedömningen kan kommuniceras och om det föreligger någon betalningsvilja för ett miljöbedömt läkemedel hos slutkonsument. Faller en sådan pilotstudie väl ut för receptfria läkemedel kan dessa resultat komma att ligga till grund även för miljöhänsyn inom ramen för generiskt utbyte i enlighet med förslaget i Läkemedels- och apoteksutredningen (SOU 2013:23).

Samarbetsytor

Sveriges Apoteksförening och Läkemedelsverket. I ett mer långsiktigt scenario - där även generiskt utbytbara läkemedel berörs – berörs även Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Upphandlingsmyndigheten.

Aktivitetens målsättning

Aktiviteten syftar primärt till att utvärdera om läkemedelsprodukter kan miljöbedömas i enlighet med den modell som utvecklats inom ramen för NLS och om resultaten från dylik miljöbedömning kan kommuniceras framgångsrikt till köpare och användare. Förekomsten av miljödeklarerade produkter har visat sig värdefullt för skapandet av miljömässigt hållbar utveckling inom många andra produktområden i samhället – det samma torde gälla för läkemedelsområdet.

Hur förväntas aktiviteten bidra till att läkemedelsanvändingen blir kostnadseffektiv?
För att beräkna den ”totala kostnadseffektiviteten” för läkemedelsanvändning måste hänsyn även tas till eventuella miljökostnader. Att använda mindre miljöbelastande behandlingar, under förutsättning att de är likvärdiga ur medicinskt perspektiv, ökar kostnadseffektiviteten.

Hur förväntas aktiviteten bidra till att kostnadsutvecklingen för läkemedel blir hållbar?
Enligt samma resonemang som ovan är det viktigt att förstå, och i så stor utsträckning som möjligt minimera, miljökostnader kopplade till läkemedelsanvändningen (utan att äventyra det medicinska värdet av en behandling).

Genomförandeplan

En arbetsgrupp håller på att formeras, med deltagande från alla olika relevanta intressenter (exempelvis Läkemedelsverket, Apoteksföreningen, Upphandlingsmyndigheten och SKL). Ett möte med gruppen inplaneras för maj/juni, och två möten är planerade under hösten. Avrapportering planeras ske innan årsskiftet.

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies