Miljöbedömning av läkemedel

Huvudansvarig: Läkemedelsindustriföreningen

Inledning

Likt de flesta andra produkter bär läkemedel på en risk för miljöpåverkan. Det gäller i alla led, från forskning och tillverkning till försäljning, användning samt avfalls- och avloppshantering av läkemedel. Kunskap om ett läkemedels miljöeffekter är av stort värde för att säkerställa att rätt åtgärder vidtas under läkemedlets hela livscykel för att minimera eventuella miljöeffekter och negativ påverkan på folkhälsan.

Läkemedelsindustriföreningen har tillsammans med sektorns intressenter utvecklat en miljöbedömningsmodell som tar hänsyn till såväl utsläpp av läkemedelssubstans vid tillverkning som naturresursutnytt­jande. Modellen behöver vidareutvecklas och testas för att identifiera eventuella behov av justringar. Det behöver även utvärderas hur miljöbedömningen kan kommu­niceras och om det finns preferensför ett miljöbedömt läkemedel hos slutkonsument.

Under 2017 kommer den miljöbedömningsmodell som testats i projektet under 2016 att vidareutvecklas och anpassas till andra pågående processer. För produkter som upphandlas för användning inom slutenvård ställs sedan flera år hållbarhetskriterer i anbudsförfarandet, kriterier som för närvarande revideras (2016–2017) av Upphandlingsmyndigheten. Om arbetet inom ramen för aktiviteten faller väl ut kan dessa resultat komma att ligga till grund även för miljöhänsyn inom ramen för gene­riskt utbyte i enlighet med förslaget från Läkemedels- och apoteksutredningen (SOU 2013:23).

Strategiska områden

Aktiviteten berör i viss mån samtliga tre strategiska områden.

Samverkande aktiviteter

Aktiviteten har koppling till aktiviteten 3.3 verka för möjliggörande av miljöhänsyn vid produktion och användning av läkemedel.

Samarbetsytor

Läkemedelsverket, TLV, Sveriges Apoteksförening, Föreningen Generiska Läkemedel, Upphandlingsmyndigheten, SKL, landsting och regioner, IVL Svenska Miljöinstitutet och SIWI (Stockholm International Water Institute).

Genomförandeplan

Under 2017 kommer den miljöbedömningsmodell som testats i projektet under 2016 att vidareutvecklas, främst vad gäller livscykelanalys (LCA) och naturresursförbrukning. Detta är av stor vikt för att öka jämförbarhet mellan utförda bedömningar och möjliggöra granskning och validering av miljöbedömningarna. Detta arbete måste göras tillsammans med LCA-expertis. Parallellt med arbetet att vidareutveckla och testa modellen behöver modellen också anpassas för att nå största möjliga jämförbarhet med de hållbarhetskriterier för den offentliga upphandlingen som Upphandlingsmyndigheten reviderar under 2016 och 2017, och med det arbete som utförs av UNDP (FN;s utvecklingsprogram) i deras initiativ vad gäller grön upphandling. Inom ramen för aktiviteten kommer utvecklingen på apoteksmarknaden vad gäller de olika apoteksaktörernas hållbarhetssatsningar att följas.

Statusrapportering hösten 2016 (Handlingsplan NLS 2016)

En referens-/arbetsgrupp har formerats, med deltagande från alla olika relevanta intressenter (exempelvis Läkemedelsverket, Apoteksföreningen, Upphandlingsmyndigheten, SKL, SLL, FGL och IVL Svenska Miljöinstitutet). Ett förta möte med gruppen genomfördes i juni där projektplan togs fram. Två möten är in planerade under hösten. Avrapportering planeras ske vid årsskiftet.

Statusrapportering 2017

IVL Svenska Miljöinstitutet genomför ett två-årigt projekt (2017 och 2018) där den tidigare testade miljöbedömningsmodellen vidareutvecklas med fokus på läkemedelsproduktens hela livscykel. I projektet kommer de vidareutvecklade kriterierna för miljöbedömning av läkemedelsprodukter att testas i en pilotstudie. Bedömningen kommer främst att ta hänsyn till utsläpp av API och annan miljöpåverkan (inklusive koldioxidfotavtryck) på produktionsplatsen och vid formulering av tablett.

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies