Modeller för tillgänglighet och ansvarsfull användning av både nya och gamla antibiotika av särskilt värde

Huvudansvarig: Folkhälsomyndigheten

Syftet med aktiviteten är att se till att antibiotika av särskilt värde finns tillgängliga för patienter med svårbehandlade infektioner och att de används ansvarsfullt.

Sammanfattning

Problemet med att kombinera tillgänglighet av nya effektiva antibiotika med en önskan om en kontrollerad restriktiv användning har uppmärksammats. Med anledning av en tilltagande resistensproblematik finns även behov av vissa äldre antibiotika där tillgängligheten idag sviktar nationellt på grund av restnoteringar eller att de inte är godkända i Sverige. Ett förslag behövs därför på en eller flera modeller för hur antibiotika av särskilt värde kan göras tillgängliga i Sverige.

Samarbetsytor: Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ska bidra till Folkhälsomyndighetens arbete inom ramen för ett kommande uppdrag såvitt det avser ekonomiska modeller. Uppdraget ska ske i samråd med Läkemedelsverket, Socialstyrelsen samt Sveriges Kommuner och Landsting. Folkhälsomyndigheten samt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ska i arbetet även höra representanter från läkemedelsindustrin, såsom Läkemedelsindustriföreningen, samt NT-rådet, Referensgruppen för antibiotikafrågor och Programråd Strama.

Aktivitetens målsättning

Hur förväntas aktiviteten bidra till att nyttan med läkemedelsbehandlingen ökar i förhållande till risken (eller att risker minskas i förhållande till nyttan) för patienten och samhället?
Aktiviteten förväntas bidra till att den svenska vården får förbättrad tillgänglighet till både nya och äldre antibiotika av särskilt värde. Detta främst i situationer där det förekommer återkommande bristsituationer eller att preparatet idag inte marknadsförs i Sverige eller riskerar att inte marknadsföras, av företagsekonomiska eller andra skäl. På detta sätt möjliggörs bästa möjliga vård för patienter med infektioner orsakade av multiresistenta bakterier. En modell för ökad tillgänglighet till antibiotika av särskilt värde ska kopplas till modell för ansvarsfull användning av dessa vilket förväntas minimera risken för resistensutveckling till gagn för enskild patient och samhället i stort.

Hur förväntas aktiviteten bidra till en minskad miljöpåverkan?
Genom att tillförsäkra tillgång till värdefulla antibiotika kombinerat med en ansvarsfull användning av dessa, ökar möjligheten för förskrivare att välja preparat med en fördelaktig ekologisk profil.

Kostnadseffektivitet – hållbar kostnadsutveckling?
Aktiviteten kan bidra till hållbar kostnadsutveckling på så sätt att den klarlägger ekonomiska förhållanden för nya antibiotika respektive marknadshållning av gamla antibiotika. Den stabilitet som nås av ökad kunskap om framtida behov och försörjningsvägar kan balansera kostnaderna för läkemedel. 

Genomförandeplan

Aktiviteten förutses pågå under 2016 och 2017, med slutredovisning innan utgången av 2017. Innan slutredovisningen kan delar av uppdraget, vilka genomförs i samarbete med andra aktörer, redovisas i lägesrapporter.

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies