Modeller för tillgänglighet och ansvarsfull användning av både nya och gamla antibiotika av särskilt värde

Huvudansvarig: Folkhälsomyndigheten

Inledning

Syftet med aktiviteten är att se till att antibiotika av särskilt värde finns tillgängliga för patienter med svårbehandlade infektioner och att de används ansvarsfullt.

Problemet med att kombinera tillgänglighet av nya effektiva antibiotika med en önskan om en kontrollerad restriktiv användning har uppmärksammats. Med anledning av en tilltagande resistensproblematik finns även behov av vissa äldre antibiotika där tillgängligheten idag sviktar nationellt på grund av restnoteringar eller att de inte är godkända i Sverige. Ett förslag behövs därför på en eller flera modeller för hur antibiotika av särskilt värde kan göras tillgängliga i Sverige.

Målet med aktiviteten är att föreslå en eller flera modeller för att tillgängliggöra och säkerställa ansvarsfull användning av antibiotika av särskilt värde för svårbehandlade infektioner i Sverige. Modellen bör inkludera kontinuerlig bevakning av behov och tillgång för att kunna definiera vilka antibiotika som ska ingå i sådana strukturer. Det gäller både nya antibiotika på den svenska marknaden samt äldre antibiotika där tillgängligheten i dag är otillräcklig. Modellen eller modellerna ska utformas så att risken för resistensutveckling minimeras samtidigt som bästa möjliga vård möjliggörs för patienter med infektioner orsakade av multiresistenta bakterier.

Strategiska områden

Aktiviteten berör främst det strategiska området uppföljning.

Samverkande aktiviteter

Eftersom aktiviteten rör användning av gamla antibiotika samverkar den till viss del med aktivitet 3.1 utvärdering av befintliga antibiotika för bästa möjliga användning.

Samarbetsytor

Folkhälsomyndighetens uppdrag om att utarbeta modeller för att säkerställa tillgängligheten till antibiotika ska genomföras i samverkan med TLV. Där så bedöms lämpligt och relevant av myndigheterna, ska de också medverka till utvecklingsarbete som bedrivs inom industrin med liknande syfte som uppdraget. Samråd ska också ske med Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, SKL, NT-rådet, Referensgruppen för antibiotikafrågor och Programråd Strama. I ett förberedande deluppdrag har Folkhälsomyndigheten och TLV genomfört en förstudie av förutsättningarna för att i praktiken testa en ersättningsmodell som tagits fram och presenterats av Läkemedelsindustriföreningen i syfte att säkerställa tillgänglighet till vissa essentiella antibiotika.

Genomförandeplan

 Folkhälsomyndigheten har, i samarbete med TLV, fått i uppdrag av regeringen att utforma förslag till en eller flera modeller för hur nya antibiotika, samt äldre antibiotika där den nationella tillgängligheten är otillräcklig, kan göras tillgängliga i Sverige. Uppdraget omfattar modeller för: kontinuerlig bevakning av behov och kommande tillgång för att specificera vilka antibiotika som ska inkluderas, lagerhållning och distributionsvägar, ansvarsfull användning, och uppföljning av förbrukning. Dessutom ska myndigheterna ta fram underlag för att säkerställa tillgänglighet till de berörda läkemedlen samt utarbeta system för utvärdering av effekterna av föreslagna modeller. Uppdraget ska slutrapporteras till Socialdepartementet senast den 1 december 2017.

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies