Organisation

Läkemedelsverket är organiserad med utgångspunkt från perspektiven i ett läkemedels livscykel – från utveckling till tillståndsgivning, tillsyn samt användning och säkerhetsuppföljning.

Finansiering och styrning

Verksamheten vid Läkemedelsverkets är huvudsakligen uppdrags- och avgiftsfinansierad enligt beslut av riksdag och regering. Detta regleras av Förordning (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel.

Ansökningsavgifter

Avgifter tas till exempel ut vid ansökan om marknadsföringstillstånd (så kallad ansökningsavgift), ändring i utfärdat tillstånd (så kallad tillkommande avgift) och varje år som ett av verket godkänt läkemedel finns på den svenska marknaden (så kallad årsavgift). Ansökningsavgifterna och årsavgifterna täcker Läkemedelsverkets totala kostnader för godkännande och efterkontroll av produkter.

Bidrag erhålls från staten för producentoberoende läkemedelsinformation och för medicintekniska produkter.

Regleringsbrevet

Utöver de generella regelverken om ekonomisk styrning och myndigheternas befogenheter och skyldigheter, beslutar regeringen om förutsättningarna för Läkemedelsverkets verksamhet. Det sker dels i årliga så kallade regleringsbrev och dels genom förordningar. I regleringsbreven står det bland annat vilka mål Läkemedelsverket ska uppnå med sin verksamhet, vilka finansiella resurser myndigheten har till sitt förfogande och hur dessa ska fördelas mellan de olika verksamheter. I förordningarna finns olika generella administrativa bestämmelser för hur myndigheterna ska utföra sitt arbete.

 
 

Organisationsschema

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies