Behandling av personuppgifter

Läkemedelsverkets uppdrag att främja den svenska folk- och djurhälsan innebär att vi i vissa sammanhang behöver behandla personuppgifter.

I vilken verksamhet behandlar Läkemedelsverket personuppgifter?

Läkemedelsverket behandlar personuppgifter i olika delar av sin verksamhet, till exempel

  • i kontroll- och tillsynsverksamheten, där bland annat läkemedel, narkotika, medicintekniska produkter, kosmetiska produkter och tatueringsfärger ingår,
  • i tillståndsverksamheten vid handläggning av till exempel licensansökan, ansökan om godkännande av läkemedel, öppenvårdsapotek, partihandelstillstånd och tillverkningstillstånd,
  • i Läkemedelsupplysningen och Giftinformationscentralen och
  • när Läkemedelsverket svarar på frågor från allmänheten och olika aktörer.

Dessutom behandlar Läkemedelsverket personuppgifter i sin interna verksamhet, till exempel om sina anställda och uppdragstagare.

E-post och e-tjänster

Kontakt med Läkemedelsverket via e-post eller e-postformulär innebär att Läkemedelsverket behandlar personuppgifter. Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen är att kunna svara på eventuella frågor eller att hantera det ärende som kommit in och att iaktta reglerna om allmänna handlingar. Läkemedelsverket svarar ibland på e-post via vanlig post av integritetshänsyn.

Lämna inte personuppgifter om din eller andras hälsa, vilket klassificeras som en känslig personuppgift, i e-post eller e-postformulär. Skicka sådana uppgifter istället med vanlig post.

Vem kan ta del av personuppgifterna?

I huvudregel behandlas personuppgifterna av personal hos Läkemedelsverket som handlägger den specifika frågan eller det specifika ärendet. Läkemedelsverket har dock även en skyldighet att lämna ut allmänna handlingar till den som begär det och att lämna ut uppgifter när uppgiftsskyldigheten följer av lag. Sådana uppgifter i handlingarna som omfattas av sekretess lämnas inte ut i enlighet med bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter

Läkemedelsverket hanterar personuppgifter i enlighet med Europeiska unionens dataskyddsförordning (EU 2016/679) och lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. Därutöver finns specifika författningar som styr Läkemedelsverkets behandling av personuppgifter.

Läkemedelsverket behandlar personuppgifter oftast med den rättsliga grunden ”rättslig förpliktelse”. Personuppgifter kan dock även behandlas då behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i Läkemedelsverkets myndighetsutövning eller för att fullgöra ett avtal.

Hur länge sparas informationen?

Läkemedelsverket sparar informationen i enlighet med arkivlagens (1990:782) bestämmelser om hur allmänna handlingar ska bevaras.

Uppgifter om andra personer

Om Läkemedelsverket får uppgifter om en annan fysisk person kan Läkemedelsverket komma att behöva informera denne om att det sker en personuppgiftsbehandling och vem som är uppgiftslämnare.

Dina rättigheter

Rätt till tillgång

Du har rätt att få ett besked om huruvida Läkemedelsverket behandlar personuppgifter som rör dig och i så fall få en kopia av dessa – ett så kallat registerutdrag – tillsammans med viss närmare information.

Rätt till rättelse

Om du anser att personuppgifterna som rör dig är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få uppgifterna rättade eller kompletterade.

Rätt att göra invändningar

När Läkemedelsverket behandlar personuppgifter inom ramen för sin myndighetsutövning eller för att kunna utföra andra arbetsuppgifter av allmänt intresse har du rätt att när som helst invända mot behandlingen. Om Läkemedelsverket inte kan visa att det finns berättigade skäl att fortsätta att behandla uppgifterna måste Läkemedelsverket upphöra med behandlingen.

Rätt till begränsning av behandling

Du har i vissa fall, till exempel om du har invänt mot behandlingen, möjlighet att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Genom att begära en begränsning har du, i vart fall under en viss tid, möjlighet att stoppa Läkemedelsverket från att använda uppgifterna annat än för att exempelvis försvara rättsliga anspråk. Du kan även hindra Läkemedelsverket från att radera uppgifterna, till exempel om du behöver uppgifterna för att kräva skadestånd.

Rätt till radering ("rätten att bli bortglömd")

Du kan i vissa fall få dina personuppgifter raderade. När dina personuppgifter behövs för att Läkemedelsverket ska kunna fullgöra sitt uppdrag eller när personuppgifterna framgår av en allmän handling har Läkemedelsverket dock ingen möjlighet att radera uppgifterna.

Rätt till dataportabilitet

Om Läkemedelsverket behandlar personuppgifter om dig med stöd av samtycke eller för att uppfylla ett avtal har du i vissa fall möjlighet att få ut personuppgifter som rör dig för att använda dessa på annat håll. Du kan exempelvis överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Läs med om dina rättigheter på Datainspektionens webbplats.

Kontakt

Om du har frågor kring Läkemedelsverkets hantering av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Du kan även kontakta dataskyddsombudet på Läkemedelsverket.

Kontaktuppgifter till Läkemedelsverket:
E-post: registrator@lakemedelsverket.se
Adress: Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala
Telefon: 018-17 46 00
Tf dataskyddsombud: Peter Wilén

Kontaktuppgifter till Datainspektionen:
Telefon: 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
Fax: 08-652 86 52
Adress: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm

 
 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Peter Wilén
Tf dataskyddsombud
Telefon: 018-17 46 00
registrator@lakemedelsverket.se

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies