Behandling av personuppgifter

Läkemedelsverkets uppdrag att främja den svenska folk- och djurhälsan innebär att vi i vissa sammanhang behöver behandla personuppgifter.

I vilken verksamhet behandlar Läkemedelsverket personuppgifter?

Läkemedelsverket behandlar personuppgifter i olika delar av sin verksamhet, till exempel

  • i kontroll- och tillsynsverksamheten, där bland annat läkemedel, narkotika, medicintekniska produkter, kosmetiska produkter och tatueringsfärger ingår,
  • i tillståndsverksamheten vid handläggning av till exempel licensansökan, ansökan om godkännande av läkemedel, öppenvårdsapotek, partihandelstillstånd och tillverkningstillstånd,
  • i Läkemedelsupplysningen och Giftinformationscentralen och
  • när Läkemedelsverket svarar på frågor från allmänheten och olika aktörer.

Dessutom behandlar Läkemedelsverket personuppgifter i sin interna verksamhet, till exempel om sina anställda och uppdragstagare.

E-post och e-tjänster

Kontakt med Läkemedelsverket via e-post eller e-postformulär innebär att Läkemedelsverket behandlar personuppgifter. Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen är att kunna svara på eventuella frågor eller att hantera det ärende som kommit in och att iaktta reglerna om allmänna handlingar. Läkemedelsverket svarar ibland på e-post via vanlig post av integritetshänsyn.

Lämna inte personuppgifter om din eller andras hälsa, vilket klassificeras som en känslig personuppgift, i e-post eller e-postformulär. Skicka sådana uppgifter istället med vanlig post.

Vem kan ta del av personuppgifterna?

I huvudregel behandlas personuppgifterna av personal hos Läkemedelsverket som handlägger den specifika frågan eller det specifika ärendet. Läkemedelsverket har dock även en skyldighet att lämna ut allmänna handlingar till den som begär det och att lämna ut uppgifter när uppgiftsskyldigheten följer av lag. Sådana uppgifter i handlingarna som omfattas av sekretess lämnas inte ut i enlighet med bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter

Läkemedelsverket hanterar personuppgifter i enlighet med Europeiska unionens dataskyddsförordning (EU 2016/679) och lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. Därutöver finns specifika författningar som styr Läkemedelsverkets behandling av personuppgifter.

Läkemedelsverket behandlar personuppgifter oftast med den rättsliga grunden ”rättslig förpliktelse”. Personuppgifter kan dock även behandlas då behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i Läkemedelsverkets myndighetsutövning eller för att fullgöra ett avtal.

Hur länge sparas informationen?

Läkemedelsverket sparar informationen i enlighet med arkivlagens (1990:782) bestämmelser om hur allmänna handlingar ska bevaras.

Uppgifter om andra personer

Om Läkemedelsverket får uppgifter om en annan fysisk person kan Läkemedelsverket komma att behöva informera denne om att det sker en personuppgiftsbehandling och vem som är uppgiftslämnare.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära information om de personuppgifter som behandlas om dig hos Läkemedelsverket (se blankett till höger), att begära rättelse av felaktiga personuppgifter och begära att uppgifterna som avser dig raderas. Du har även i vissa fall rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas. Om du har lämnat dina personuppgifter med samtycke har du när som helst rätt att återkalla samtycket. Du har även i vissa fall rätt att få ut och använda dina personuppgifter på annat håll (rätten till dataportabilitet) om du har lämnat dina personuppgifter med samtycke eller om behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal.

Du har även i vissa fall rätt att invända mot Läkemedelsverkets behandling av dina personuppgifter.

Klagomål

Om du begär rättelse eller radering, invänder mot en behandling eller begär begränsning av behandlingen kommer Läkemedelsverket att pröva om den åtgärd du begär ska vidtas eller inte.

Du har även rätt att klaga på Läkemedelsverkets behandling av dina personuppgifter. Du kan klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Kontakt

Om du har frågor kring Läkemedelsverkets hantering av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Du kan även kontakta dataskyddsombudet på Läkemedelsverket.

Kontaktuppgifter till Läkemedelsverket:
E-post: registrator@mpa.se
Adress: Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala
Telefon: 018-17 46 00
Dataskyddsombud: Sarah Svenblad

Kontaktuppgifter till Datainspektionen:
Telefon: 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
Fax: 08-652 86 52
Adress: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm

 
 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Sarah Svenblad
Dataskyddsombud
Telefon: 018-17 46 00
registrator@lakemedelsverket.se

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies