Hantering av post

All post, såväl traditionell som i elektronisk form, som inkommer till Läkemedelsverket läses. För de brev som föranleder svar kan svarstiden variera beroende på arbetsbörda.

Inkommande post till Läkemedelsverkets registrator tas emot och diarieförs. Därefter skickas ärendet vidare till handläggare. Tidsåtgång för hantering och handläggning av ärenden kan variera mycket, beroende på ärendets innehåll.

E-post till webmaster är avsedd för ärenden angående webbplatsens funktionalitet och tillgänglighet. Har du ärenden som rör informationsinnehållet på webbplatsen eller andra frågor ska du kontakta registrator.

Allmän handling

All post är att betrakta som allmän handling och ska därför diarieföras. Det innebär bland annat att materialet är offentligt och att allmänheten och massmedia har rätt att ta del av innehållet. Den som vill ta del av inkomna handlingar hänvisas till registrator.
Det finns vissa undantag från principen om handlingsoffentlighet, men de är just undantag. Allmänna handlingar får bara hållas hemliga för att skydda speciella intressen, till exempel:

  • myndigheters verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn 
  • intresset att förebygga eller beivra brott
  • det allmännas ekonomiska intresse
  • skyddet för enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden.
 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies