Hantering av jäv och intressekonflikter

Läkemedelsverket anlitar varje år ett flertal experter, bland annat vid framtagande av behandlingsrekommendationer. Vidare finns det två vetenskapliga råd, ett human- och ett veterinärmedicinskt, knutna till myndigheten.

Som statlig myndighet måste Läkemedelsverket leva upp till de grundlagsskyddade kraven på saklighet och opartiskhet. Detta gäller inte bara i den verksamhet som bedrivs med anställd personal utan även när myndigheten anlitar externa experter. 

Alla experter lämnar jävsdeklarationer

Innan en expert anlitas eller en ledamot utses i de vetenskapliga råden begär Läkemedelsverket in en deklaration där experten redovisar kopplingar till företag och organisationer. Deklarationen bedöms av jurister och representanter från den verksamhet som ska anlita experten innan uppdraget påbörjas.

Bedömningarna görs med utgångspunkt från det tänkta uppdraget och karaktären av kopplingen till företaget eller organisationen. För det fall uppdraget inte innefattar några ställningstaganden som ger ekonomisk påverkan för företag kan fler kopplingar tillåtas än om uppdraget har till syfte att ge rekommendationer kring vissa läkemedel.

Expertgruppens sammansättning vägs in

Om flera personer arbetar tillsammans med uppdraget, som t.ex. vid framtagande av behandlingsrekommendationer, kan vissa kopplingar accepteras som inte skulle ha godkänts om experten hade arbetat själv med uppdraget.

Vidare är det viktigt när en grupp experter anlitas för ett gemensamt uppdrag att det görs en samtidig bedömning av expertkollektivet så att inte merparten av experterna har kopplingar till samma företag.

För en enskild expert kan det dessutom vara så att bedömningen underlättas av att det finns bindningar till flera företag än om uppdrag endast utförs för ett företag.

Jävsbedömningen gäller varje enskilt uppdrag

Generellt kan sägas att föreläsningar, framtagande av informationsmaterial och deltagande i kliniska prövningar bedöms mildare än deltagande i så kallade Advisory Boards eller referensgrupper som är rådgivande till läkemedelsföretag.

Det är dock alltid omständigheterna i det enskilda fallet som avgör om en expert kan anlitas eller inte.

Faktorer som har betydelse är om uppdraget för företaget eller organisationen är pågående, när det har avslutats, hur stor ersättning som har betalats och vem som mottagit betalningen. Det har också betydelse om uppdraget hos företaget har varit av generell karaktär eller avser produkter som berörs av uppdraget vid Läkemedelsverket.

Varje myndighet gör sin egen bedömning

Innehållet i det tänkta uppdraget har betydelse för vilken bedömning som görs. Detta innebär att bedömningarna kan skilja sig åt mellan olika uppdrag vid samma myndighet. Eftersom det är uppdraget som styr är det också möjligt att bedömningarna skiljer sig åt mellan olika myndigheter.

Att en expert blir accepterad av en myndighet innebär alltså inte att det är oproblematiskt med liknande uppdrag hos en annan myndighet.

Samverkan med andra myndigheter

Läkemedelsverket samarbetar med Socialstyrelsen, TLV, IVO, Folkhälsomyndigheten, eHälsomyndigheten, SBU, Livsmedelsverket, SVA angående jävsdeklarationer och informationstexter.

Nätverket träffas cirka fyra gånger per år för att diskutera uppkomna jävsfrågor. I gruppen ingår både jurister och sakkunniga från myndigheterna.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies