Hantering av personuppgifter

Läkemedelsverkets uppdrag att främja den svenska folk- och djurhälsan innebär att vi i vissa sammanhang behöver registrera personuppgifter. Hur vi behandlar dessa personuppgifter i våra register styrs i huvudsak av personuppgiftslagen (PUL).

Licensregistret

För att bedöma ansökningar om s.k. licens (försäljning av icke godkända läkemedel i fall när lämpliga godkända läkemedel saknas) behandlar Läkemedelsverket personuppgifter i ett licensregister. Uppgifter som registreras är:

  • Patientens namn och personnummer samt djurägarens namn
  • Det sökta licensläkemedlets namn, beredningsform, styrka, dosering samt sökt totalmängd
  • Syftet med behandlingen och skäl till att godkänt läkemedel inte kan användas
  • Förskrivarens namn, adress samt telefonnummer till arbetsplatsen
  • Diarienummer, Läkemedelsverkets beslut och beslutsdatum.

Patientuppgifter omfattas av sekretess. Registreringen sker med stöd av 18 § PuL. Patienterna/djurägarna informeras om registreringen av förskrivaren. Detta ska dokumenteras på motiveringsblanketten eller i journalen.

 Läs mer om licenser

Biverkningsregistret

Syftet med registret är att registrera och utvärdera misstänkta biverkningar om läkemedel. Uppgifterna kan även användas för framställning av statistik och för forskning.

I registret finns en beskrivning av den inträffade biverkningen och andra tillgängliga data exempelvis uppgift om:

  • Patientens namn, personnr, kön, och kontaktuppgifter
  • Datum när biverkningen inträffade och utfallet av biverkningen
  • Uppgift om vem som rapporterat biverkningen.

Patientuppgifter omfattas av sekretess. Registrering sker i enlighet med 9 § läkemedelslagen (1992:859) samt 4 kap 5 § läkemedelsförordningen (1992:1752). Skyldigheten att rapportera biverkningar regleras närmare i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2001:12) om säkerhetsövervakning av läkemedel.

Avidentifierad information skickas till WHO/UMC samt till EMAs biverkningsdatabas EudraVigilance.

 Läs mer om biverkningar och interaktioner

Forskning

Inom ramen för sitt uppdrag genomför Läkemedelsverket forskningsprojekt genom registerstudier. Detta kan innebära att Läkemedelsverket samlar in information från hälso- och sjukvård som inbegriper personuppgifter.

Mejl och personuppgifter

Om ditt mejl innehåller personuppgifter i form av kontaktuppgifter använder vi dem normalt bara för att svara på dina frågor. Om ditt mejl gäller ett pågående ärende kan vi använda personuppgifterna för att behandla ärendet. Ibland får du svar på ditt mejl via vanlig post. Det beror på att personuppgiftslagen i syfte att skydda din integritet hindrar oss att skicka vissa uppgifter elektroniskt.

Om du vill skicka uppgifter till oss som handlar om din hälsa (känsliga personuppgifter) så ber vi dig att inte använda e-post eftersom e-post ur integritetssynpunkt inte är en säker kommunikationsväg. Vi rekommenderar att du istället skickar uppgifterna med vanlig post.

Personuppgifter i allmänna handlingar

Personuppgifter i allmänna handlingar hos Läkemedelsverket kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen till den som begär det.

Känsliga personuppgifter t.ex. uppgifter som rör din hälsa som Läkemedelsverket får tillgång till i sin verksamhet skyddas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). De som hanterar dina uppgifter är införstådda i den sekretess som gäller för skydd av uppgifterna.

Du har rätt att kontrollera dina uppgifter

Läkemedelsverket är ansvarigt för den behandlingen vi gör av dina personuppgifter. Du kan få tillgång till sparade uppgifter genom att beställa utdrag via oss genom att fylla i och skriva under en blankett och skicka in den till Läkemedelsverket med post. En sådan begäran kan du göra en gång per kalenderår.

Din begäran om registerutdrag måste vara personlig. Det går inte att lämna fullmakt till annan, t ex ditt försäkringsbolag, att begära ut information om dig. Inte heller kan du göra en begäran via e-post.

Vårt svar skickas alltid till din folkbokföringsadress.

Om någon uppgift skulle vara felaktig eller missvisande i våra register kan du begära att få uppgiften korrigerad. Du har också rätt att begära skadestånd om personuppgiftsbehandling skett i strid med lag.

Om du vill begära information om dina personuppgifter är du välkommen att använda blanketten till höger.

Personuppgiftsansvarig

Läkemedelsverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter.

Personuppgiftsombud

Robert Reineck är personuppgiftsombud för Läkemedelsverket. Personuppgiftsombudet ska se till att Läkemedelsverket (personuppgiftsansvarig) följer personuppgiftslagen (PuL) och hjälpa privatpersoner med information och rättelser av personuppgifter i Läkemedelsverkets register.

 
 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Robert Reineck, personuppgiftsombud

Telefon: 018-17 46 93
registrator@mpa.se

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies