Överklaganden

Överklagande av Läkemedelsverkets beslut görs skriftligen till Läkemedelsverket. Skrivelsen ska ha kommit in till myndigheten inom tre veckor från den dag då mottagaren tog del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas.

I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas, hur den klagande vill att beslutet ska ändras och vilka skäl som finns för ändringen. Ange det diarienummer som finns på beslutet. Uppgift om namn, postadress och telefonnummer under dagtid måste lämnas. Skrivelsen ska vara undertecknad av sakägare eller ombud.

Om Läkemedelsverket inte ändrar beslutet på det sätt som begärts, sänder verket överklagandet vidare till den instans som ska pröva överklagandet.

Hur en myndighets beslut överklagas regleras bl.a. av förvaltningslagen (SFS 1986:223), se utdrag nedan och länk för mer information.

Utdrag ur förvaltningslag (SFS 1986:223)

Överklagande

22 § Ett beslut får överklagas av den som beslutet angår, om det har gått honom emot och beslutet kan överklagas.

22 a § Beslut överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Detta gäller dock inte beslut i anställningsärenden och beslut i ärenden som avses i 20 § första stycket 5.

Om överklagande har skett med stöd av första stycket krävs prövningstillstånd vid överklagande till kammarrätten. Lag (2006:306).

Hur beslut överklagas

23 § Ett beslut överklagas skriftligt. I skrivelsen skall klaganden ange vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som han begär.

Skrivelsen ges in till den myndighet som har meddelat beslutet. Den skall ha kommit in dit inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. Om klaganden är en part som företräder det allmänna och beslutet överklagas till en länsrätt eller kammarrätt, skall överklagandet dock ha kommit in inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades.

Tiden för överklagande av sådana beslut som gäller föreskrifter som avses i 8 kap. regeringsformen och som inte delges räknas från den dag då beslutet gavs till känna. Har beslutet getts till känna vid mer än ett tillfälle, räknas tiden från dagen för det sista föreskrivna tillkännagivandet. Lag (1998:386).

24 § Den myndighet som har meddelat det överklagade beslutet prövar om skrivelsen med överklagandet har kommit in i rätt tid. Har skrivelsen kommit in för sent, skall myndigheten avvisa den, om inte annat följer av andra eller tredje stycket.

Skrivelsen skall inte avvisas, om förseningen beror på att myndigheten har lämnat klaganden en felaktig underrättelse om hur man överklagar.

Skrivelsen skall inte heller avvisas, om den inom överklagandetiden har kommit in till den myndighet som skall pröva överklagandet. I ett sådant fall skall denna myndighet vidarebefordra skrivelsen till den myndighet som har meddelat beslutet och samtidigt lämna uppgift om vilken dag skrivelsen kom in till den högre instansen.

25 § Om skrivelsen inte avvisas enligt 24 §, skall den myndighet som har meddelat beslutet överlämna skrivelsen och övriga handlingar i ärendet till den myndighet som skall pröva överklagandet.

 
 

Relaterad information

 

Synpunkter och klagomål

Vi tar gärna emot synpunkter och klagomål, till exempel på vår service, tillgänglighet eller information. Dina synpunkter är mycket viktiga för oss!

 Skicka in synpunkter eller klagomål

 Hantering av e-post vid Läkemedelsverket

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies