Regeringsuppdrag

Varje år får Läkemedelsverket i uppdrag av regeringen att utreda olika frågor. Uppdragen inkommer i det årliga regleringsbrevet från Regeringskansliet men kan också komma in löpande under året genom särskilda regeringsbeslut.

Uppdrag att utvidga kunskapen om barns läkemedel och
dess användning
Ingår i NLS  Aktivitetsnummer 3.2
Rapportdatum  2015-10-31
Beskrivning

 Läkemedelsverket ska inom ramen för den Nationella läkemedelsstrategin öka kunskapen om barns läkemedel och barns läkemedelsanvändning.

Under 2014 ska Läkemedelsverket fortsätta att systematiskt kartlägga och följa upp barns läkemedelsanvändning i syfte att identifiera kunskapsluckor samt att samla och utveckla befintlig kunskap. Detta sker genom en rad riktade insatser. Läkemedelsverket ska ta fram behandlingsrekommendationer för barnsjukvården och bidra till att förbättra ordinationsstöd inom verksamheten.

Vidare ska myndigheten vidta åtgärder för att öka kunskapen om barns läkemedelsbiverkningar och belysa barns läkemedelsanvändning ur ett konsumentperspektiv, genom att samla och analysera frågor till Läkemedelsupplysningen.

 

Uppdrag om förenkling av uppgiftslämnande om innehåll i kemiska produkter
Rapportdatum 2014-12-01
Beskrivning

Regeringen har i regleringsbrev för 2013 avseende
Läkemedelsverket (dnr 2012/8855/SAM) uppdragit åt
Läkemedelsverket att, i samråd med Kemikalieinspektionen, utreda möjligheterna att förenkla arbetet för de företag som i dag lämnar uppgifter både till Giftinformationscentralen och till Kemikalieinspektionens produktregister.

 

Uppdrag att initiera och utvärdera en försöksverksamhet med strukturerade läkemedelssamtal på apotek
Ingår i NLS Aktivitetsnummer 2.6
Rapportdatum 2014-12-15
Beskrivning Regeringen har i beslut den 28 februari 2013 gett Läkemedelsverket i uppdrag att initiera och utvärdera en försöksverksamhet med strukturerade läkemedelssamtal på öppenvårdsapotek. Försöksverksamheten ska utformas för en avgränsad patientgrupp och syfta till att uppnå ökad följsamhet till ordinerad behandling (dnr
S2013/1665/FS).

 

Uppdrag att samordna och följa upp den nationella läkemedelsstrategin (årligen 2011-2014)
Rapportdatum 2014-12-15
Beskrivning Läkemedelsverket (Centrum för bättre läkemedelsanvändning, CBL) fick den 25 augusti 2011 (S2010/6349/FS och S2010/8865/FS) i uppdrag att samordna och följa upp arbetet med att genomföra den nationella läkemedelsstrategin.

 

Uppdrag om behandlingsriktlinjer för infektioner i öppenvården (årligen 2013-2014)
Rapportdatum 2014-12-15
Beskrivning  Regeringen har i regleringsbrev för 2013 avseende
Läkemedelsverket (dnr S2012/8855/SAM) gett Läkemedelsverket i uppdrag att, i samverkan med Smittskyddsinstitutet, revidera befintliga behandlingsrekommendationer, alternativt ta fram nya
rekommendationer, för totalt tre infektioner som är vanligt förekommande inom öppenvården.

 

Stegvist godkännande
Rapportdatum 2014-12-15
Beskrivning

Läkemedelsverket får i uppdrag att, i samråd med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV), studera olika internationella initiativ och processer för att stegvis godkänna och prissätta nya läkemedel och vad en sådan process har för några för- och nackdelar.

I uppdraget ingår även att överväga en gemensam nationell position och föreslå åtgärder som bidrar till att processen utvecklas och bedöma om den är förenlig med det europeiska regulatoriska systemet eller om anpassningar krävs. Vidare ska myndigheten analysera hur stegvist godkännande kan komma att påverka processen för ordnat införande av läkemedel.

 

Uppdrag att möjliggöra elektronisk rapportering av läkemedelsbiverkningar
Ingår i NLS Aktivitetsnummer 1.1
Rapportdatum  2014-12-2
Beskrivning  Regeringen har i ändringsbeslut av regleringsbrev för 2013 avseende Läkemedelsverket (dnr 2013/2702/FS) gett myndigheten i uppdrag att utveckla och tillgängliggöra system som möjliggör elektronisk
rapportering av läkemedelsbiverkningar från hela hälso- och sjukvården.

 

Uppdrag om att fortsätta utreda restnoteringar
Rapportdatum 2015-05-31
Beskrivning Regeringen ger Läkemedelsverket i uppdrag att fortsätta utreda restnoteringar med utgångspunkt i den rapport som myndigheten överlämnade den 18 december 2013 (dnr S2013/2702/FS).

 

Uppdrag om fördjupad analys av olika handlingsalternativ för att nå etappmålet om miljöhänsyn i läkemedelslagstiftningen inom EU och internationellt
Rapportdatum 2014-12-31
Beskrivning

Regeringen ger Läkemedelsverket i uppdrag att, i samarbete med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, ta fram ett fördjupat underlag som stöd för regeringens ställningstagande om hur etappmålet till miljökvalitetsmålet Giftfri miljö om ökad miljöhänsyn i läkemedelslagstiftningen ska drivas vidare inom EU och internationellt.

 

Föreskrifter om farmaceuters möjlighet att motsätta sig utbyte av läkemedel
Rapportdatum 2014-12-31
Beskrivning

Läkemedelsverket ska förbereda och ta fram föreskrifter om farmaceuters möjlighet att motsätta sig utbyte av läkemedel i enlighet med förslag till ändring i § 21 lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. som framgår av regeringens proposition 2013/14:93 Ökad tillgänglighet och mer ändamålsenlig prissättning av läkemedel. Förändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2015. Uppdraget ska genomföras i samråd med eHälsomyndigheten och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Uppdraget ges under förutsättning att riksdagen beslutar i enlighet med regeringens proposition i aktuella delar. Läkemedelsverket ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 december 2014.

 

 Extemporeläkemedel
Rapportdatum 2014-12-31
Beskrivning

Läkemedelsverket får i uppdrag att utreda hanteringen av lagerberedningar och extemporeläkemedel. Myndigheten ska lämna förslag på hur anmälan av lagerberedningar och extemporeläkemedel ska inkomma till myndigheten, hur registrering av dessa ska hanteras samt hur produktinformationen ska exporteras till eHälsomyndighetens nationella produkt- och artikelregister, VARA.

Läkemedelsverket ska vidare föreslå systemstöd (it) för ärendetypen (anmälan, registrering, export till VARA) samt beräkna kostnad för att utveckla dessa.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 december 2014. Redovisningen ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har. Läkemedelsverket får för uppdragets genomförande använda 432 000 kronor under 2014. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 14 Patientsäkerhet. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2014. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition och redovisning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

 

Innovation inom läkemedelsområdet
Rapportdatum Årsredovisningen
Beskrivning

Läkemedelsverket ska redogöra för hur myndighetens arbete med innovation inom läkemedelsområdet bidrar till att förverkliga den nationella innovationsstrategin med inriktning på samhällsutmaningarna hälsa, demografiska förändringar och välbefinnande samt utmaningar för europeisk bioekonomi och Europa i en föränderlig värld: Inkluderande, innovativa och reflekterande samhällen. Läkemedelsverket ska också beskriva inom vilka områden som det finns fortsatt behov av utveckling genom innovation. Uppdraget ska redovisas i årsredovisningen.

 

Förvaltning av substansregistret
Rapportdatum Årsredovisningen
Beskrivning

Läkemedelsverket ska förvalta substansregistret. Läkemedelsverket får för förvaltandet använda 395 500 kronor under 2014. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 14 Patientsäkerhet. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2013. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har. Uppdraget redovisas i årsredovisningen.

 

Uppdrag angående receptblanketter
Rapportdatum 2015-05-30
Beskrivning

Läkemedelsverket får i uppdrag att tillsammans med Socialstyrelsen utreda möjligheterna att minska alternativt helt upphöra med förskrivningen av narkotiska läkemedel via särskilda receptblanketter. I uppdraget ingår att lämna förslag på hur eventuella insatser ska genomföras i praktiken.

 

Uppdrag att utreda insatserför att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte
Rapportdatum 2015-05-30
Beskrivning

Läkemedelsverket får i uppdrag att utreda och tydliggöra eventuella vinster med att införa generisk förskrivning i förhållande till andra åtgärder som också syftar till att åstadkomma förbättringar i patient-säkerhetshänseende kopplade till läkemedelsanvändning. I arbetet ingår att analysera erfarenheter från andra länder som infört liknande system. Även kopplingen mellan generisk förskrivning och patientrörlighets-direktivet bör utredas närmare. Läkemedelsverket ska också analysera och komma med förslag på insatser som skulle kunna genomföras på kort sikt i syfte att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte.

 

Fortsatt utvecklingsarbete med apoteksindikatorer
Rapportdatum 2015-03-31
Beskrivning

Regeringen ger Läkemedelsverket i uppdrag att i samråd med Socialstyrelsen fortsätta utvecklingsarbetet med apoteksindikatorer. I uppdraget ingår att genomföra insamling och sammanställning av indikatordata från alla svenska apotek i enlighet med förslagen i Läkemedelsverkets slutredovisning av regeringsuppdrag avseende indikatorer för god patientsäkerhet, tillgänglighet och kvalitet på apotek (dnr S2013/1664/FS). Vidare ska Läkemedelsverket komma med förslag på hur publiceringen av apoteksindikatorer ska genomföras. Under år 2015 ska det finnas publicerade apoteksindikatorer som stödjer den enskilde i val av apotek.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies