Regeringsuppdrag

Läkemedelsverket arbetar på regeringens uppdrag. Uppdragen inkommer i det årliga regleringsbrevet från Regeringskansliet men kan också komma in löpande under året genom särskilda regeringsbeslut.

I regleringsbrevet för 2019  går det att läsa om årets regeringsuppdrag. På den här sidan listas pågående regeringsuppdrag.

 Avslutade regeringsuppdrag

 

Uppföljning av apotekens rätt till retur av läkemedel 
Beskrivning

Läkemedelsverket ska följa utvecklingen av regeringens förslag i propositionen Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden, avseende en rätt till retur av receptbelagda läkemedel för apotek. Läkemedelsverket ska ta fram en plan för hur uppföljningen ska genomföras. I denna del ska myndigheten samråda med berörda aktörer, däribland företrädare för läkemedels branschen och partihandeln.

Rapport i regeringsuppdraget: Returer från öppenvårdsapotek Uppföljning 2017 och 2018

Rapportdatum 2021-02-15
Ansvarig

Virve Reiman-Suijkerbuijk (Verksamhetsområde Tillsyn)

 

Uppdrag angående samverkansfunktion och handlingsplan för arbetet mot antibiotikaresistens
Beskrivning

Regeringen beslutar att ge Folkhälsomyndigheten och Statens jordbruksverk i uppdrag att gemensamt ansvara för en nationell samverkansfunktion som involverar berörda aktörer i syfte att främja ett samordnat arbete mot antibiotikaresistens. Ett antal myndigheter däribland Läkemedelsverket ska bidra till arbetet inom ramen för uppdraget.

Rapportdatum 2020-12-31
Ansvarig

Monica Lidberg (Verksamhetsområde Tillstånd)

 

Kartläggning av utbildningar och kompetenskrav för egenvårdsrådgivning på apotek 
Beskrivning

Läkemedelsverket ska i samråd med Socialstyrelsen, i enlighet med regeringens bedömning i propositionen Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden, kartlägga vilka utbildningar som kan ge lämplig kompetens för rådgivning om egenvård på öppenvårdsapotek och ta fram förslag på kompetenskrav som ska gälla vid rådgivning om egenvård. Läkemedelsverket ska beakta kompetensbehoven vid rådgivning i olika situationer, både på fysiska apotek och vide-handel och annan distanshandel, och bl.a. bedöma om det behövs särskilda kompetenskrav avseende läkemedel för djur. 

Rapportdatum 2020-06-30
Ansvarig

Maja Marklund (Verksamhetsområde Användning) 

 

Uppdrag att stödja genomförandet av en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016-2020 (ANDT-strategin)
Beskrivning

Läkemedelverket har fått i uppdrag att medverka i den nationella samordningen inom ANDT-området samt i uppföljningen av ANDT-strategin. Läkemedelsverket ska årligen lämna en redovisning till Folkhälsomyndigheten om sin verksamhet inom de insatsområden som ligger inom myndighetens ansvar samt en bedömning av verksamhetens resultat.

Rapportdatum 2020-05-01
Ansvarig

Lena Björk (Verksamhetsområde Tillsyn)

 

Uppdrag att delta i genomförandet av EU:s strategi och handlingsplan för Östersjöregionen
Beskrivning

Läkemedelverket (LV) har fått i uppdrag att redogöra för de delmål i Östersjöstrategin som närmast berör myndighetens verksamhetsområde och hur myndigheten verkar för att nå dessa mål. LV ska i sin redogörelse även beakta näraliggande områden och lokalisera de områden där ett samarbete med en annan nationell myndighet eller stat i Östersjöregionen bör ske, och redogöra för hur ett sådant samarbete kan genomföras.

Rapportdatum 2020-01-31
Ansvarig

Anette Nilsson (GD-stab)

 

Uppdrag att utveckla strukturer och rutiner för samverkan vid tillsynen över apoteksmarknaden
Beskrivning

Regeringen ger Läkemedelsverket, Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TL V) i uppdrag att utveckla gemensamma strukturer och rutiner för samverkan vid tillsynen av apoteksmarknaden.

Rapportdatum 2019-12-01
Ansvarig

Annika Babra (Verksamhetsområde Tillsyn)

 

Översyn av begränsningar för att få tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek
Beskrivning

Läkemedelsverket ska i enlighet med regeringens bedömning i propositionen Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden, se över om nuvarande begränsningar för att få tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek i 2 kap. 5 § lagen om handel med läkemedel är ändamålsenliga. Om det bedöms lämpligt ska Läkemedelsverket föreslå ändringar i begränsningarna. 

Remiss 2019-06-18
Förtydligande angående remiss Översyn av begränsningar för att få tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek

Rapportdatum 2019-09-30
Ansvarig

Annika Babra (Verksamhetsområde Tillsyn)

 

Utveckling av Läkemedelsverkets tillsyn
Beskrivning

Läkemedelsverket ska vidareutveckla tillsynen över apoteken genom att bl.a. utveckla processen för riskbaserad tillsyn, utveckla återkopplingen till apoteken så att resultatet från tillsynen kan bidra till lärande samt göra det lättare att anmäla anonymt. Ett viktigt område att beakta är distanshandel genom e-handel. 

Rapportdatum 2019-06-30
Ansvarig

Annika Babra (Verksamhetsområde Tillsyn)

 

Att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen
Beskrivning

Ett antal myndigheter däribland Läkemedelsverket, vilka har ett särskilt ansvar i miljömålssystemet, ska analysera vilka miljökvalitetsmål och delar av generationsmålet som är relevanta för den egna verksamheten och att inom ramen för ordinarie planeringsprocesser upprätta en plan med åtgärder för genomförande av det instruktionsenliga uppdraget.

Rapportdatum 2019-02-28
Ansvarig

Lena Björk (Verksamhetsområde Tillsyn) 

 

Samordning och uppföljning av den nationella läkemedelsstrategin
Beskrivning

Läkemedelsverket (Centrum för bättre läkemedelsanvändning, CBL) ska samordna och följa upp arbetet med att genomföra den nationella läkedelsstrategin i enlighet med regeringsbeslut.

Rapportdatum 2019-02-01
Ansvarig

Madeleine Wallding (CBL)

 

Strukturering och digitalisering av svensk produktinformation
Beskrivning

Läkemedelsverket ska ta fram ett förslag som beskriver hur godkänd produktinformation om läkemedel i Sverige produktresumé, märkningstext. bipacksedel) kan struktureras på ett ändamålsenligt sätt och anpassas för elektronisk hantering. 

Rapportdatum 2019-01-31
Ansvarig

Ingela Hägglund (Verksamhetsområde Tillstånd)

 

Kunskapscentrum för läkemedel i miljö
Beskrivning

Regeringen ger Läkemedelsverket i uppdrag att inrätta och ansvara för ett kunskapscentrum för läkemedel i miljön vid Läkemedelsverket. Kunskapscentrumet för läkemedel i miljön ska bidra till att samla svenska aktörer och utgöra en plattform för dialog och samarbete

Rapportdatum 2018-12-31
Ansvarig

Lena Björk (Verksamhetsområde Tillsyn)

 

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2016-2018 m.m
Beskrivning

Läkemedelverket har fått i uppdrag att ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2016-2018 m.m. genom att ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen för praktik.

Rapportdatum 2021-01-15
Ansvarig

Stefan Sylvén (Verksamhetsområde Verksamhetsstöd)

 

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2016-2018 m.m
Beskrivning

Läkemedelverket har fått i uppdrag att ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2016-2018 m.m. genom att ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen för praktik.

Rapportdatum 2018-12-31
Ansvarig

Stefan Sylvén (Verksamhetsområde Verksamhetsstöd)

 

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2016-2018 m.m.
Beskrivning

Läkemedelverket har fått i uppdrag att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2016-2018 m.m. genom att ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot arbetssökande personer med funktionsnedsättning från Arbetsförmedlingen för praktik.

Rapportdatum 2018-12-31
Ansvarig

Stefan Sylvén (Verksamhetsområde Verksamhetsstöd)

 

 Fortsatt uppdrag om nytt tillståndsförfarande för kliniska läkemedelsprövningar
Beskrivning

Läkemedelsverket och de regionala etikprövnings- nämnderna i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala ska gemensamt fortsätta att utveckla strukturer och samarbetsformer för att säkerställa att beslutsfattandet som rör beslut om tillstånd till kliniska läkemedelsprövningar på människor ska kunna ske i enlighet med de förfaranden som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 536/2014 av den 16 april 2014 om kliniska prövningar av humanläkemedel och om upphävande av direktiv 2001/20/EG (EUT L 158, 27.5.2014, s. 1, Celex 32014R0536). 

Rapportdatum 2018-12-31 
Ansvarig

Gunilla Andrew-Nielsen (Verksamhetsområde Tillstånd) 

 

 Läkemedel i miljön
Beskrivning

Läkemedelsverket ska ta fram och arbeta enligt en verksamhetsplan för att främja myndighetens arbete med läkemedel i miljön. Verksamhetsplanen ska baseras på en analys av myndighetens verksamhet inom området i relation till myndighetens uppdrag, särskilt myndighetens sektorsansvar inom miljömålssystemet. 

Rapportdatum 2018-12-31
Ansvarig

Lena Björk (Verksamhetsområde Tillsyn) 

 

Avgiftsförändringar till följd av EU-förordningarna om medicintekniska produkter  
Beskrivning

Läkemedelsverket ska inkomma med underlag avseende vilka avgifter som måste införas till följd av Europaparlamentets och rådets förordning om medicintekniska produkter (nr 2017/745) och Europaparlamentets och rådets förordning om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik (nr2017/746) för att uppnå full kostandstäckning för de nya uppgifter som EU-förordningarna medför. Myndigheten ska även redovisa handläggningstiderna för denna nya verksamhet.  

Rapportdatum 2018-12-31 
Ansvarig

Lena Björk (Verksamhetsområde Tillsyn)

 

Arbete med anpassning av läkemedelsinformation som behövs för Nationell läkemedelslista till IDMP-standarder
Beskrivning

Läkemedelsverket ska påbörja strukturering av informationsmängder som kommer att registreras i nationell läkemedelslista (NLL) och som beskrivs i E-hälsomyndighetens förstudie Strukturerad läkemedelsinformation. Informationsmängderna ska kunna hanteras i Läkemedelsverkets kommande IT-system för läkemedel.

Rapportdatum 2019-06-30
Ansvarig

Monica Lidberg (Verksamhetsområde Tillstånd)

 

 Moderna beredskapsjobb i staten
Beskrivning

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. 

Rapportdatum 2021-01 
Ansvarig

Stefan Sylvén (Verksamhetsområde Verksamhetsstöd) 

 

Jämställdhetsintegrering i Myndigheter  
Beskrivning

Läkemedelverket har fått i uppdrag att redovisa en plan för hur myndigheten avser att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen.

Rapportdatum 2019-02-28
Ansvarig

Anette Nilsson (GD-stab)

 

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies