Så finansieras Läkemedelsverket

Läkemedelsverket är en statlig myndighet som arbetar för att människor och djur ska få tillgång till säkra och effektiva läkemedel. Läkemedelsverket är uppdrags- och avgiftsfinansierad enligt beslut av riksdag och regering. På den här sidan kan du ta del av information kring varje del av intäkterna.

Anslag

Anslag är den summa pengar som Läkemedelsverket får från staten. De anslag som Läkemedelsverket fick inför 2017 uppgick till drygt 132 miljoner kronor.

Anslag ska användas enligt beskrivning i regleringsbrev. För anslag anges oftast ett mer generellt användningsområde än vad som är fallet för bidrag.

Precis som med bidrag betalas oförbrukade anslag tillbaks. Det finns dock möjlighet att spara respektive överförbruka tre procent av anslaget mellan olika år, vilket ger en viss flexibilitet.

I regleringsbrevet 2016 stod att anslagen får användas för, tillsyn av medicintekniska produkter, producentobunden läkemedelsinformation, utökade ansvarsområden till följd av lagen (2006:496) om blodsäkerhet och lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler, strukturerad uppföljning av nya läkemedel, utökade ansvarsområden till följd av ny lagstiftning på EU-nivå inom områden för kosmetika, medicinteknik och avancerade terapier, samt utökade ansvarsområden som ålagts Läkemedelsverket efter apoteksomregleringen.

Avgifter

Närmare 80 procent av finansieringen består av avgifter. Avgifter är den summa pengar företagen betalar till Läkemedelsverket för en tjänst. Med läkemedel som exempel kan man säga att avgiften täcker myndighetens kostnader för att granska företagens ansökningar av nya läkemedel, oavsett om läkemedlet till slut får godkänt eller inte. Många ansökningar sker på europeisk nivå, där två nationella myndigheter utreder samtidigt. Myndigheterna granskar på så sätt varandra samtidigt som företagens ansökningar granskas. Läkemedelsverkets verksamhet omfattar områden såsom exempelvis medicinteknik, narkotika, kosmetika, apotek och detaljhandel.

Avgiftsnivån beslutas av regeringen, och principen är att avgifternas storlek ska täcka myndighetens kostnad för respektive ärendetyp.

För till exempel läkemedel som är godkända för försäljning måste företagen betala årsavgifter för att finansiera tillsyn och säkerhetsövervakning, som uppföljning av inrapporterade biverkningar eller avvikelser i tillverkningen.

Många myndigheters tillsynsverksamhet finansieras av näringsidkarna själva enligt principen att det är de som marknadsför produkterna som också ska stå för kostnaderna för kontroll och tillsyn. Enligt utredningen SOU 2004:100 är det två tredjedelar av de statliga centrala tillsynsmyndigheterna som tar ut någon form av avgift för hela eller delar av sin tillsyn.

Bidrag

Bidrag är pengar Läkemedelsverket får från staten som ska gå till specifika insatser, regeringsuppdrag och liknande. Om hela bidraget inte används under året, återbetalas den summa som inte förbrukats.

Under 2016 fick Läkemedelsverket t.ex bidrag för Centrum för Bättre Läkemedel, arbetet med tillsyn av tatueringsfärger samt för ökad ärendevolym för tillsyn av medicinteknik.

Finansiella intäkter/övrigt

Ränteintäkter på bank, ränteintäkter på kundfordringar och valutakursvinster.

 

 

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies