Rapporter

 Biverkningsrapporter

 Rapporter inom miljöområdet

 Medicintekniska produkter (rapporter, referensdokument och vägledningar)

 Kosmetika

 Kontroll av tatueringsfärger och permanent makeup

 Kontroll av läkemedelsprodukter och narkotika

 

Kliniska läkemedelsprövningar

 Årsstatistik 2018

 Årsstatistik 2017

 Årsstatistik 2016

Tillsynsrapporter 2016

 Tillsynsrapport från gruppen för kosmetika produkter

Tillsynsrapporter 2014

 Område: Inspektion av Industri och Sjukvård

 Område: Öppenvårdsapotek

Tillsynsrapporter 2013

 Detaljhandel med vissa receptfria läkemedel

 GMP och GDP Industri

 GMP Sjukvård

 Godkända läkemedel

 Inspektion av industri och sjukvård, farmakovigilans

 Kliniska prövningar

 Kosmetiska produkter

 Medicinteknik

 Narkotika, narkotikaprekursorer och sprutor och kanyler

 Öppenvårdsapotek

 

Nationellt substansregister (NSL)

 Inrättande av nationellt substansregister (2012)

 Principer för namngivning av substanser

 

Hållbar utveckling

 Miljöredovisning 2011

 Remissvar - miljö (2012-09-17)
Yttrande över Miljömålsberedningens delbetänkande ”Minska riskerna med farliga ämnen” (SOU 2012:38) samt Kemikalie-inspektionens rapporter ”Bättre EU-regler för en giftfri miljö” och ”Handlingsplan för en giftfri vardag – förslag till åtgärder”

 

Övrigt

 Förskrivning av opioider i Sverige - Läkemedel, doser och diagnoser (2020-02-14)

 Delrapport 1 – Nationell samverkansstruktur för läkemedelsbrist (2020-01-30)

 Kartläggning av melatoninanvändning hos barn och ungdomar (2019-02-20)

 Remissvar- Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden

 Nationell samverkan för utveckling av stegvist godkännande av nya lakemedel (2016-10-31)

 Studie av tidsförhållanden mellan Pandemrix-vaccination och narkolepsi (2016-06-30)

 Biverkningsutredning

 Speciallivsmedel (2012-12-14)

 Utvärdering av funktioner i EES (2012-03-30)

 Statusrapport regeringsuppdraget Bisfenol A (december 2012)

 Slutrapport generisk förskrivning (2013)

 Underlag för att möjliggöra initieringen av en revidering av EU-lagstiftningen om god tillverkningssed, GMP, med syfte att lagstiftningen även ska omfatta miljöhänsyn (regeringsrapport, juni 2011)

 Läkemedelssäkerhet 2013
Rapporten Läkemedelssäkerhet 2013 ska bidra till att öka kunskapen om läkemedelssäkerhet, främja aktiviteter kring läkemedelssäkerhet och motivera till rapportering av läkemedelrelaterade händelser.

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies