Avslutade regeringsuppdrag

Bokmärken på denna sida

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2009

 

2018

 Rapport: Uppdrag om ökat tillgängliggörande av vissa läkemedel i syfte att motverka narkotikarelaterad dödlighet (2018-01-10)
Läkemedelsverket och Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag utrett förutsättningarna för ett ökat tillgängliggörande av naloxonläkemedel i syfte att motverka narkotikarelaterad dödlighet.

2017

 Rapport: Elektronisk förskrivning av humanläkemedel (december 2017)
Läkemedelsverket och Socialstyrelsen har analyserat de situationer där pappersrecept används idag och hur förskrivningen skulle kunna göras säkrare och enklare genom elektronisk förskrivning. Förskrivning ska som huvudregel göras elektroniskt men i följande fall ska det vara tillåtet med annat förskrivningssätt:

 Rapport: Producentoberoende information om biosimilarer (november 2017)
Det är okontroversiellt att välja en biosimilar vid nyinsättning av ett biologiskt läkemedel. Det finns heller inga hinder för läkare att byta till en biosimilar under pågående behandling (switch) när sjukdomen är i stabil fas och patienten är välinformerad. Det är ett par av slutsatserna som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) och Läkemedelsverket idag presenterar i en rapport för regeringen.

 Rapport: Digitalisera uppgift om dispens att förskriva vissa läkemedel (augusti 2017)
Läkemedelsverket har i en rapport till regeringen analyserat behoven för att kunna automatisera och digitalisera hanteringen av dispenser att förskriva läkemedel samt delegeringar om förordnande och utlämnande av narkotikaklassade läkemedel för behandling av opiatberoende. Rapporten betonar att genom automatiskt hämtade och ifyllda uppgifter i ansökan till LV kan ledtider och administration minska. Apotek kan få tillgång till dispensbesluten snabbare och därmed kan patienter få sina läkemedel utlämnade utan onödig fördröjning.

 Rapport: Tillgängliggöra naloxon för patienter och personer utanför hälso-och sjukvården (juni 2017)

 Rapport Uppdrag om nytt tillståndsförfarande för kliniska läkemedelsprövningar (maj 2017)

 Agenda 2030 Rapport från Läkemedelsverket (mars 2017)
Läkemedelsverket redovisar regeringsuppdraget om reslutat som bidrar till att målen i Agenda 2030 uppfylls.

 Uppföljning av läkemedel i samverkan mellan myndigheter och sjukvård (UPPSAmLA) (Januari 2017)
Rapporten redovisar vikten av ett fortsatt arbete med påbörjade aktiviteter inom den nationella läkemedelsstrategin (NLS) gällande informationsmängder och datainsamling. Rapporten föreslår även att ett separat forum för erfarenhetsutbyte och samordning etableras.

 Regeringsuppdrag Snabbare anpassning av regelverket för kosmetiska produkter (Januari 2017)
Redovisning av uppdraget att utvärdera vilka ämnen på listorna som bör vara aktuella för översyn och ett eventuellt borttagande eller ändring och identifiera påverkansfaktorer och processteg som möjliggör en snabbbare anpassning av listorna över begränsade och tillåtna ämnen.

2016

 Särskilda receptblanketten - Rapport från Läkemedelsverket (December 2016)
Redovisning om uppdraget om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit (receptföreskrifterna). Föreskriftsändringarna träder i kraft den 15 mars 2017.

 Säkerhetsinformation om läkemedel: Brev till hälso- och sjukvårdspersonal (September 2016)
Redovisning av uppdraget att förbättra tillgängligheten av säkerhetsinformation riktad till hälso- och sjukvården.

 Hur Läkemedelsverkets verksamhet kan bidra till att uppnå mål i Agenda 2030 (Augusti 2016)
Redovisning av uppdraget från regeringen att bidra med underlag för Sveriges genomförande av FN:s Agenda 2030 för långsiktigt hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling (Agenda 2030).

 Handlingsplan för hur Läkemedelsverket fram till 2020 ska verka för att nå miljömålen (Juni 2016)
Redovisning av uppdraget från regeringen att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen.

 Läkemedel, medicintekniska produkter, kosmetiska produkter och tatueringsfärger -hur påverkar de våra svenska miljömål? (Mars 2016)
En redovisning av uppdraget från regeringen att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen.

 Utvecklad tillsyn över apoteksmarknaden

 Införsel av läkemedel för andra ändamål än vård

 Systemstöd för anmälan av lagerberedningar

2015

 Rapport om genomförandet av etappmålet till miljökvalitetsmålet Giftfri miljö om ökad miljöhänsyn

 Rapport om minskad användning av särskilda
receptblanketter 2015

 Bilaga 1 Utskick och svar

 Bilaga 2 Enkät om den särskilda receptblanketten

 Slutrapport restnoteringar 2015

 Bilaga 1: Information om eller för en risk för en kritisk/unik restnotering
avseende läkemedel för humant och veterinärt bruk i Sverige

 Bilaga 2: Lösningsarkitektur

2014

 Elektronisk rapportering av läkemedelsbiverkningar (2014)

 Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvården (delrapport 2014)

 Extemporeläkemedel - Rapport från Läkemedelsverket (2014)

 Fördjupad analys av olika handlingsalternativ för att nå etappmålet om miljöhänsyn i läkemedelslagstiftningen inom EU och internationellt (2014)

 Fördjupad analys av olika handlingsalternativ för att nå etappmålet om miljöhänsyn i läkemedelslagstiftningen inom EU och internationellt, summary in English added (2014)

 Förutsättningar för och konsekvenser av att införliva artikel 16.2 i läkemedelsdirektivet (2001/83/EG) i svensk läkemedelslagstiftning (2014)

 Samordning och uppföljning av genomförandet av den nationella läkemedelsstrategin (2014)

 Uppdrag att medverka i genomförandet av EU:s Strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan (2014)

2013

 Apoteksombud, delredovisning (2013)

 Behandlingsriktlinjer för infektioner i öppenvården (2013)

 Delredovisning: elektronisk rapportering av läkemedelsbiverkningar (2013)

 Kommunikationslösning för licensansökningar (2013)

 Kunskapsöversikt. Delrapport inom regeringsuppdrag att initiera och utvärdera en försöksverksamhet med strukturerade läkemedelssamtal på apotek (2013)

 Nationellt system mot förfalskade läkemedel (2013)

 Ordnat införande och strukturerad uppföljning av nya läkemedel (2013)

 Redovisning av aktiviteter kopplade till genomförandet av PSI-direktivet (2013)

 Restnoteringar (2013)

 Sjukvårdens behov av licensläkemedel (2013)

 Uppdrag att medverka i genomförandet av EU:s Strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan (2013)

 Utvidga kunskapen om barns läkemedel och dess användning, statusrapport (2013)

 Utvärdering av dostjänsten (2013)

2012

 Behandlingsriktlinjer för infektioner i öppenvården, delrapport (2012)

 Förskrivning av licensläkemedel (2012)

 Generisk förskrivning – hur kan det möjliggöras (2012)

 Inrättande av nationellt substansregister för läkemedel (2012)

 Möjliggöra elektronisk rapportering av läkemedelsbiverkningar från hela hälso- och sjukvården, förstudie (2012)

 Ordnat införande och strukturerad uppföljning statusrapport (2012)

 Regeringsuppdrag - Utbytbarhet av receptfria läkemedel (2012)

 Samordning och uppföljning av genomförandet av den nationella läkemedelsstrategin (2012)

 Statusrapport gällande arbetet i den regulatoriska kommittén för medicintekniska produkter att utvärdera riskerna med Bisfenol A i medicintekniska produkterna (2012)

 Utveckla märkning av läkemedelsförpackningar för att minska risken för förväxlingar (2012)

 Utvidga kunskapen om barns läkemedel och dess användning, statusrapport (2012)

 Utvärdering av funktioner i EES (2012)

 Ytterligare åtgärder som kan vidtas på nationell nivå för att minska kassationen av läkemedel och begränsa miljöpåverkan av läkemedelsanvändningen (2012)

2011

 Analys för hur arbetet med en revidering av GMP-lagstiftningen ska utformas för att ha störst möjlighet till framgång (2011)

 Jämförelse av interaktionsmodulerna i EES och SFINX (2011)

 Läkemedelsverkets arbete för att motverka olagliga läkemedel (2011)

 Regeringsuppdrag om översyn av årsavgifterna för öppenvårdsapotek (2011)

 Samordning och uppföljning av genomförandet av den nationella läkemedelsstrategin (2011)

 Underlag för att möjliggöra initieringen av en revidering av EU-lagstiftningen om god tillverkningssed, GMP, med syfte att lagstiftningen även ska omfatta miljöhänsyn (2011)

 Uppdrag att förbereda införandet av en nationell läkemedelsstrategi (2011)

 Uppdrag att utreda hur ett nationellt substansregister för läkemedel kan inrättas (2011)

 Utredning av förutsättningar för utvidgat utbyte respektive utbyte vid nyinsättning (2011)

2009

 Redovisning av regeringsuppdrag gällande möjligheten att skärpa miljökrav vid tillverkning av läkemedel och aktiv substans (2009)

 

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies