Schizofreni

Här finner du behandlingsrekommendationen om schizofreni och tillhörande material. Tryckt version: 2013:(24)5.


 

 Behandlingsrekommendation
Referens: Läkemedelsbehandling vid schizofreni - behandlingsrekommendation: Information från Läkemedelsverket 2013;24(5):15–27.

 

 Bakgrundsdokumentation
Ange referens till bakgrundsmanus: Efternamn, Förnamn. Titel. Information från Läkemedelsverket 2013;24(5):sida–sida.

 

 PowerPoint-presentation

 

Tryckt version:

 Information från Läkemedelsverket 2013:(24)5

 

Behandlingsrekommendationen är grundad på SBU:s litteraturöversikt Schizofreni - läkemedelsbehandling, patientens delaktighet och vårdens organisation (november 2012), se SBU:s webbplats, www.sbu.se.

För evidensgradering av här presenterade behandlingsrekommendationer hänvisas till SBU-rapporten. Litteraturreferenser samt fylligare information om bakgrunden till respektive avsnitt i behandlingsrekommendationen återfinns i respektive bakgrundsdokument, efter själva behandlingsrekommendationen.

Schizofreni är i de flesta fall en kronisk invalidiserande sjukdom. Den årliga incidensen är 15 individer på 100 000, punktprevalensen är cirka 4,5 i en population på 1 000 individer och livstidsrisken för att insjukna i schizofreni är ungefär 0,7 procent. De vanligaste manifestationerna vid schizofreni delas in i så kallade positiva symtom, till exempel hallucinationer och vanföreställningar, och negativa symtom, som apati och viljestörning. Funktionsförlusten vid schizofreni är betydande, vilket innebär att 80–90 procent av personerna med schizofreni inte har förvärvsarbete. Sjukdomen har hög överdödlighet, både i naturliga och onaturliga dödsorsaker, till exempel suicid.

Behandlingen vid schizofreni består av en kombination av läkemedel, psykosociala insatser och omvårdnad. Det finns evidens för att multiprofessionella öppenvårdsteam som integrerar behandlings- och stödinsatser ger bäst resultat. Organisationen av psykiatrin är en viktig förutsättning för att insatserna ska fungera optimalt. Särskilda psykopedagogiska förhållningssätt och aktivt uppsökande arbetsmetoder är viktiga komponenter, liksom delat beslutsfattande där patienten bör ha en aktiv roll i vårdplaneringen.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies