Utbytbara läkemedel

Enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. är apoteken skyldiga att byta det förskrivna läkemedlet mot det billigaste likvärdiga läkemedel som finns tillgängligt. Denna utbytbarhet gäller endast läkemedel som omfattas av läkemedelsförmånen.

Utbytbarhetslistan

Läkemedelsverket beslutar på produktnivå vilka läkemedel som är utbytbara och publicerar en lista över grupper av utbytbara läkemedel. Listan med utbytbara läkemedel publiceras/presenteras under ”Gällande lista” i högerspalten. Utbytbarhetslistan uppdateras regelbundet, se ”Så uppdateras listan över utbytbara läkemedel”.

Periodens vara

Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV) grupperar förpackningar som är storleksmässigt utbytbara för de utbytbarhetsgrupper på listan som innehåller generiska läkemedel. Inom varje förpackningsstorlekgrupp tar TLV beslut om vilket tillgängligt läkemedel som har lägst pris, ”periodens vara”. Periodens vara är det läkemedel som apoteken ska erbjuda sina kunder när utbyte är aktuellt.

 Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV)

Valmöjlighet

Enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. ska apoteken upplysa patienten om att ett utbyte kommer i fråga och om patientens valmöjligheter. Ett läkemedel får inte bytas ut om förskrivaren, farmaceuten eller patienten motsatt sig utbytet. Om patienten motsätter sig utbytet kan kostnaden för patienten påverkas. Detta beskrivs på sidan ”Möjlighet att motsätta sig utbyte”.

Läkemedel som kan bytas ut

Endast läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna (högkostnadsskyddet) kan bytas ut. Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV) beslutar om ett läkemedel ska ingå i läkemedelsförmånerna och till vilket pris. För att ett läkemedel ska subventioneras måste läkemedelsföretaget skicka in en ansökan om subvention till TLV. Läkemedel kan dock föras upp på Läkemedelsverkets utbytbarhetslista innan det ingår i läkemedelsförmånen. Inget utbyte kommer då att ske på apotek.

Utbytbarheten gäller inte veterinära läkemedel.

Bedömning av likvärdighet

För att läkemedel ska vara utbytbara ska de ha bedömts vara medicinskt likvärdiga av Läkemedelsverket. I bedömningen av medicinsk likvärdighet väger Läkemedelsverket samman effekt och säkerhet och för varje produkt görs en enskild bedömning. Utbytbara läkemedel innehåller samma verksamma ämne i samma styrka, har samma beredningsform och har visats vara terapeutiskt ekvivalenta. Utöver dessa grundkriterier tas ett flertal ytterligare aspekter med i bedömningen, t.ex. produktens egenskaper och informationen i bipacksedeln.

Utbytbara läkemedel kan ha olika namn, utseende och det kan finnas skillnader i produktinformationen (produktresumé och bipacksedel). Eventuella skillnader i produktinformationen innebär dock inga medicinska skillnader.

Läkemedelsverkets utbytbarhetsbedömning beskrivs på sidan ”Kriterier för utbytbarhet”.

Bedömning av utbytbarhet för patienten

Läkemedelsverket bedömer utbytarhet ur ett patientperspektiv, med hänsyn till patientgruppen i stort. Förskrivaren och den expedierande farmaceuten på apoteket tar ställning till utbytet utifrån den enskilde patientens förutsättningar. Den information patienten får av förskrivaren och farmaceuten på apoteket är viktig för en ändamålsenlig läkemedelsanvändning och ett tryggt byte på apotek.

Läs mer på sidorna ”Förskrivarens roll vid utbyte” och ”Farmaceutens roll vid utbyte” i högermenyn.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies