Läkemedelsverkets vetenskapliga råd för humanläkemedel

Läkemedelsverkets vetenskapliga råd instiftades 2014 som en rådgivande funktion i vetenskapliga frågor. Rådet har ingen beslutande funktion, utan kompletterar myndighetens egna medicinska och vetenskapliga kompetens. Rådet fungerar också som brygga till nationell hälso- och sjukvård.

Rådet består av cirka 20 ordinarie ledamöter med kunskaper i ämnesområden av betydelse för myndighetens arbete och som arbetar aktivt med läkemedelsfrågor. De har alla vetenskaplig kompetens och lång erfarenhet inom läkemedelsrelaterad sjukvård. I sammansättningen har både faktorer som regional spridning, kunskapsområden och oberoende tagits med. Varje ledamot sitter på ett treårigt förordnande som kan förlängas maximalt två perioder.

Jonas BerghMan med cendrefärgat hår, vit skjorta och labbrock samt gul fluga med svarta prickar

Jonas Bergh är specialist i onkologi och patologi; innehar Mimi Althainz' donationsprofessur i onkologi, Karolinska Institutet (KI), Är överläkare vid Radiumhemmet, Karolinska Universitetssjukhuset.
Jonas har en omfattande erfarenhet från preklinisk-, translationell- och klinisk cancerforskning.

Han är co-Chairman för det globala nätverket EBCTCG (Early Breast Cancer Trialists' Collaborative Group). Jonas är panelmedlem för de två internationella consenusmötena som fastställer riktlinjer vid tidig respektive spridd bröstcancer, St. Gallen respektive ABC.

Han är ordförande för det strategiska cancernätverket StratCan vid KI, är medlem i Nobelförsamlingen och utnämndes av Karolinska institutet till "Distinguished Professor Award".

Jonas har utnämnts till ett flertal internationella förtroendeuppdrag;vetenskapliga rådet för IARC, WHO, gästprofessor vid Oxford University. Fellow of Royal College of Physicians (FRCP) i London och tidigare varit professor vid Manchester University.

Jonas har varit med att fastställa ett internationellt curriculum i medicinsk onkologi för American Society for Clinical Oncology (ASCO) tillsammans med European Society for Medical Oncology (ESMO).

Jonas var faktagruppsordförande för Socialstyrelsens nationella riktlinjer för bröstcancer, under par decennier verkat som ordförande för Svenska Bröstcancergruppen, är f.n. ordförande för det nationella vårdprogrammet.

Han verkar som tillförordnad ordförande i EMAs vetenskapliga rådgivande grupp för onkologi-hematologi (SAG), varit medlem i gruppen sedan dess inrättande 2004.

Jonas har tidigare under ett antal år tidigare varit medlem i Läkemedelsnämnden. 

 

Åsa CraftmanKvinna med uppsatt hår, iklädd blå blus´med vita prickar. I utomhusmiljö

Åsa Craftman är sjuksköterska, medicine doktor och lektor vid Sophiahemmet Högskola med fokus på vård och omsorg om äldre- och personer med demenssjukdom. Det är också i de forskningsområden som Åsas doktorsavhandling Medicine management in municipal home care; delegating, administrating and receiving belyser läkemedelsadministrering i hemtjänsten genom delegering från distriktssköterskor. Såväl distriktssköterskors uppfattning som omvårdnadspersonalens och den äldre personen som erhåller hjälpen lyfts fram. Åsa har arbetat många år i Stockholms stad som biståndshandläggare och enhetschef.

Ingemar Engström

Ingemar Engström är läkare och specialist i barn och ungdomspsykiatri samt i skolhälsovård och är verksam som överläkare i barn- och ungdomspsykiatri i Örebro. Ingemar är adjungerad professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Örebro universitet.

Ingemar har dessutom en bred och lång erfarenhet inom området medicinsk etik och är tillika ordförande i SLS delegation för medicinsk etik och sakkunnig i statens medicinsk-etiska råd.

Förutom de övergripande uppdragen inom medicinsk etik, bedriver Ingemar löpande medicinarutbildning i Örebro och leder flera forskningsprojekt inom bl.a. psykiatrisk behandlingsforskning och etik.

Håkan Hanberger

Håkan Hanberger är leg. läkare och specialist i infektionssjukdomar och kliniskt verksam som överläkare och professor vid universitetssjukhuset i Linköping. Håkan har en bred klinisk kompetens som infektionsläkare med ett speciellt intresse för antibiotikabehandling och antibiotikaresistensfrågor.

Håkan har byggt upp ett internationellt nätverk och har flera förtroendeuppdrag inom det europeiska samarbetet om antibiotika både inom ESCMID:s arbetsgrupper, IMI för utveckling av nya antibiotika och ECDC samt EMA som klinisk vetenskaplig representant.

Håkan har också tagit över ett flertal nationella uppdrag och är bl.a. ordförande i Läkarsällskapets expertgrupp för antibiotikafrågor (RAF) och medlem av Folkhälsoinstitutets rådgivande grupp i antibiotikafrågor (Stramarådet). Håkan är också en mycket uppskattad pedagog och flitigt anlitad föreläsare.

Markus Heilig

Markus Heilig är specialist i psykiatri och kliniskt verksam vid Psykiatriska kliniken, Linköpings universitetssjukhus. Markus är professor i psykiatri och centrumchef for Social och Affektiv Neurovetenskap vid Linköpings Universitet.

Markus har 2004 - 2015 varit verksam som forskningschef vid amerikanska NIH (National Institutes of Health), där han ansvarat för ett omfattande forskningsprogram om farmakologi och farmakogenetik vid beroendemedicinska tillstånd och andra stressrelaterade tillstånd. Markus är nu åter i Sverige där han leder verksamheten inom det nybildade Centrum for Social och Affektiv Neurovetenskap i Linköping. Hans forskning har bl.a. som målsättning att upptäcka nya mekanismer för farmakoterapi och genetiska markörer för att predicera behandlingseffekt.

Markus har en lång och bred erfarenhet av såväl preklinisk som klinisk forskning och ett fokus på translationella frågeställningar och modeller för läkemedelsutveckling inom psykiatri och beroendemedicin. Markus har framförallt intresserat sig för behandling av alkoholberoende och opioidberoende.

Markus har även erfarenhet av nationellt myndighetssamarbete bl.a. som ansvarig expert för nationellt riktlinjearbete för farmakologisk behandling av heroinberoende. Markus har ett mycket brett nationellt och internationellt kontaktnät inom beroendemedicin och neuropsykofarmakologi.

Mikael Hoffmann

Mikael Hoffmann är specialist i klinisk farmakologi samt i infektionssjukdomar och är verksam som chef för stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi, NEPI. Mikael har tidigare varit verksam som chef för läkemedelsgruppen och som överläkare i klinisk farmakologi, Landstinget i Östergötland.

Mikael fokuserar på tre huvuddelar: Debatt riktad mot att främja samsyn mellan läkemedelsaktörerna inom sjukvården, forskningsprojekt inom läkemedelsepidemiologi samt IT och eHälsa (beslutsstöd etc.).

Mikael har en bred erfarenhet av myndighetssamarbeten med bl.a. uppdrag för TLV, Cehis och för Läkemedelsverket som ledamot i myndighetens tidigare Läkemedelsnämnd. Mikael har ett brett kontaktnät och är en aktiv debattör inom många sammanhang som rör förbättring av läkemedelsanvändningen.

Per Ljungman

Per Ljungman är legitimerad läkare och specialist i invärtesmedicin samt hematologi och är kliniskt verksam vid Hematologi Centrum, Karolinska universitetssjukhuset och är forskningskoordinator vid det regionala cancercentret Stockholm-Gotland.

Per är professor i hematologi vid KI och är en mycket välmeriterad klinisk forskare. Han har varit gästprofessor i både Storbritannien och USA och valts till omfattande internationella förtroendeuppdrag. Pers speciella intresseområde rör immunologiska problem vid stamcellstransplantation. Per har ett brett kunnande inom hematologiska problemområden såsom leukemi, immunologiska problem, infektioner och vaccinationsfrågor.

Per har lång erfarenhet inom klinisk läkemedelsprövning och har bl.a. varit ledare för ett sjukhusbaserat kliniskt prövningscenter. Per har även europeisk regulatorisk erfarenhet bl.a. som medlem i en EMA-kommitté (Committee of Advanced Therapy) och även som vetenskapligt sakkunnig hos EMA. Per har också varit ledamot inom Läkemedelsverkets tidigare läkemedelsnämnd.

Sara Modig

Sara Modig är specialistläkare i allmänmedicin och med.dr. med forskningsfokus på läkemedelssäkerhet för äldre. Sara arbetar kliniskt som distriktsläkare i Eslöv, Skåne och också som universitetslärare i allmänmedicin. Hon har ett löpande uppdrag för Läkemedelsrådet i Region Skåne att arbeta för rationell läkemedelsanvändning till äldre, bl.a. genom fortbildning av kollegor, och är också medlem i terapigrupp Äldre och läkemedel samt har ett brett samarbete med kliniska apotekare och regionalt läkemedelsnätverk.

Sara har verkat i styrgruppen för det fleråriga nationella projektet "Säker läkemedelsanvändning i primärvård" samt anlitas regelbundet som föreläsare, regionalt och nationellt, inom området läkemedel och äldre. Hon är också medförfattare i flera läroböcker inom detta ämne.

Nina Nelson

Nina Nelson är legitimerad läkare och specialist i såväl barn och ungdomsmedicin, neonatologi samt i barnkardiologi och har en gästprofessur i pediatrik i Linköping. Nina är direktör för Kvalitet och patientsäkerhet på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm

Ninas forskning var initialt fokuserad inom neonatologi, men har senare utvecklats till att omfatta hela uppväxtperioden. Nina har intresserat sig för hur stress påverkar utvecklingen både psykosocialt och kliniskt biologiskt. Ett ytterligare intresseområde är frågor relaterade till införande och implementering av ny medicinsk teknik med praktiska exempel inom framför allt neonatologi och barnkardiologi. Nina har mångårig erfarenhet som tidigare verksamhetschef för Barn- och ungdomssjukhuset i Linköping samt som FoU-ansvarig landstingsövergripande i Östergötland.

Nina har ett brett kontaktnät inom barn och ungdomsmedicin bl.a. som tidigare styrelseledamot och ordförande i Svenska barnläkarföreningen och genom sitt uppdrag att bedöma förutsättningarna för att driva specialistutbildning på olika orter i Sverige (SPUR-inspektör).

Göran Petersson

Göran Petersson är professor i hälsoinformatik med inriktning läkemedel vid eHälsoinstitutet, Institutionen för medicin och optometri, Linnéuniversitetet, Kalmar. Göran är specialist i öron-näsa-hals-sjukdomar och har en akademisk bakgrund inom detta fält, men är numera helt inriktad på forskning kring eHälsofrågor och läkemedel på både nationell och regional nivå.

Göran har bred erfarenhet av myndighetssamarbete och har bl.a. varit ledamot i Läkemedelsverkets tidigare läkemedelsnämnd. Han är ordförande i Svenska Läkaresällskapets kommitté för eHälsa och ledamot i Socialdepartementets Nationella råd för eHälsa.

 

Fredrik PiehlMan med cendréfärgat hår, glasögon, beige kavaj

Fredrik Piehl är specialist i neurologi och verksam som överläkare vid neurologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset, kombinerat med en professur i neurologi vid Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Fredrik har under åren 2008-2017 varit ansvarig för verksamheten inom klinisk neuroimmunologi vid den neurologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset och han leder en forskargrupp vars arbete fokuseras på sjukdomsmekanismer, biomarkörer och behandling av neuroimmunologiska sjukdomar, främst multipel skleros och myastenia gravis. Han har tidigare varit ordförande för svenska MS sällskapet, 2010-2017 vetenskaplig sekreterare i Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning och från 2017 ordförande i Neuroförbundets forskningskommitté. Han har stor erfarenhet av

läkemedelsprövningar, såväl läkemedelsindustri-sponsrade som akademiskt initierade prövningar, som finansieras av svenska och internationella offentliga anslagsgivare.

 

Katrine RiklundKvinnam med cendréfärgat hår, glasögon och svart kavaj

Katrine Riklund, leg. läk. och specialist i radiologi  och nuklearmedicin. Hon är överläkare vid  Norrlands universitetssjukhus och professor i Diagnostisk radiologi vid Umeå universitet och Prorektor för Umeå universitet.

Katrine intresserade sig först för translationell forskning inom immunologi och nuklearmedicin genom att utveckla och utvärdera monoklonala antikroppar vid diagnos och behandling av gynekologisk cancer. Därefter flyttade fokus till hybrid imaging inom kognition, neurodegeneration, parkinsonistiska sjukdomar samt prostata och kolorektal cancer. Länken mellan de olika områdena i hennes forskning är hybrid imaging med PET / CT och PET / MR.

Katrine medverkar i och leder ett flertal nationella och internationella uppdrag inom radiologi och nuklearmedicin, t ex European Society of Radiology. Hon har också grundat och är ordförande för European Society of Hybrid Medical Imaging.

Charlotte Skoglund

Charlotte Skoglund är specialist i allmänmedicin och psykiatri och medicinskt ledningsansvarig vid Cereb i Stockholm. Charlotte är medicine doktor och forskningsverksam vid centrum för psykiatriforskning och institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet.

Charlottes doktorsavhandling bygger på farmakoepidemiologiska studier om läkemedelsbehandling vid ADHD och samtidig beroendesjukdom.

Kliniskt har Charlotte arbetat som allmänläkare och inom specialiserad beroendevård, med särskilt fokus på psykiatrisk ohälsa hos ungdomar och unga vuxna. För närvarande arbetar Charlotte kliniskt huvudsakligen med neuropsykiatrisk utredning och behandling av barn, ungdomar och vuxna och med klinisk forskning om samsjuklighet med ADHD och emotionellt instabilt personlighetssyndrom vid Karolinska institutionen.

Charlotte har bred erfarenhet av såväl forskning som kliniskt arbete inom psykiatri och beroendemedicin och har tidigare deltagit i uppbyggnad av teamverksamhet för preventiva insatser och mottagningsverksamhet för unga vuxna med mer komplex psykosocial problematik inklusive skadligt bruk och beroende inom Maria Ungdom i Stockholm.

Charlotte har även erfarenhet av internationella forskningssamarbeten samt ett mycket brett nationellt kontaktnät inom läkemedelsepidemiologi, barn- och ungdomspsykiatri, beroendemedicin, kriminalvård, primärvård och neuropsykiatri. 

Inger Sundström Poromaa

Inger Sundström Poromaa är legitimerad läkare, specialist i obstetrik och gynekologi, överläkare och professor i obstetrik och gynekologi vid Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet. Inger bedriver en omfattande forskning kring hormonella sjukdomar, preventivmedel och psykisk ohälsa i relation till menstruationscykeln, graviditet och postpartumperioden. Metodmässigt spänner forskningen över molekylärbiologi, genetik, hjärnavbildningsmetoder och kliniska läkemedelsprövningar i egen regi.

Inger har ett stort nationellt och internationellt kontaktnät och har bidragit till ett antal nationella guidelines inom gynekologi. Genom åren har hon haft flera förtroendeuppdrag inom Uppsala universitet, särskilt inom forskarutbildningen, och arbetar nu med utveckling av en forskarskola i reproduktion och utveckling.

Eva Swahn

Eva Swahn är professor i kardiologi vid Institutionen för Medicin och Hälsa, Linköpings universitet. Hon är specialist i invärtesmedicin och kardiologi och överläkare samt chef för Ischemisektionen vid Kardiologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping.

Evas forskning rör hjärtkärlsjukdomar med inriktning framför allt mot akut kranskärlssjukdom. Eva har speciellt fokuserat på könsskillnader och också genomfört studier specifikt inriktade på kvinnor. Eva har också under många år varit ansvarig för Linköping Academic Research Centre (LARC) och ansvarat för GCP-utbildning.

Eva har erfarenhet av myndighetssamarbete, t.ex. arbete med nationella riktlinjer och som vetenskapligt råd vid Socialstyrelsen. Hon har ett utvecklat nationellt och internationellt nätverk och har varit ordförande i Svenska Kardiologföreningen och Svenska Hjärtförbundet samt haft ledande roller inom European Society of Cardiology.

Susanna Wallerstedt

Susanna Wallerstedt är professor i farmakoterapi vid Sahlgrenska akademin. Tjänsten är kombinerad med en överläkartjänst i klinisk farmakologi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Susanna är uppvuxen i Göteborg. Hon läste till läkare i Lund, där hon även disputerade inom experimentell kärlfarmakologi (1998). Därefter återvände Susanna till Göteborg och genomförde sin specialistutbildning i klinisk farmakologi. År 2008 blev hon docent vid Sahlgrenska akademin. Såväl kliniskt som akademiskt fokuserar Susanna på rationell och säker läkemedelsbehandling

Susanna är och har varit involverad i ett flertal myndighetssamarbeten. Hon har bl.a. varit ledamot i Läkemedelsverkets tidigare läkemedelsnämnd, ansvarat för regionalt biverkningscentrum, och bidragit som ordinarie ledamot i den regionala etikprövningsnämnden. Susanna är sedan 2011 ledamot i Nämnden för läkemedelsförmåner vid Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV), och har medverkat i Läkemedelsverkets vetenskapliga råd sedan 2014.

Björn Wettermark  

Björn Wettermark är apotekare och projektledare/utredare vid hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms Läns Landsting samt docent i läkemedelsepidemiologi, klinisk farmakologi och Centrum för Läkemedelsepidemiologi, Karolinska Institutet.

Björn har ett välutvecklat nationellt och europeiskt nätverk inom läkemedelsepidemiologi och har tidigare varit ordförande för Svensk Läkemedelsepidemiologisk förening (SLEF), ledamot i SKL:s grupp för Nya Läkemedelsterapier (NLT) och vetenskapligt råd vid TLV.

Björn är idag ordförande i European Drug Utilization Research Group (EuroDURG) och ledamot av SKL:s nationella samverkansgrupp för kunskapsstyrning NSK. Han är även medlem av editorial board för European Journal of Clinical Pharmacology.

Ellen Vinge

Ellen Vinge, docent och specialist i klinisk farmakologi och är verksam som klinisk farmakolog vid Landstinget i Kalmar län.

Ellen har en omfattande klinisk erfarenhet och akademisk meritering från avdelningen för klinisk farmakologi i Lund och har arbetat med såväl experimentella mekanistiska modeller som kliniska studier och läkemedelsanvändning. Ellen är ordförande i LK i Kalmar län och tidigare ordförande i Läkemedelskommittéordförandenas Kollegium (LOK). Ellen har arbetat aktivt i ett flertal läkemedelskommittéer sedan mer än 25 år. Ellen är dessutom ersättare i TLV:s läkemedelsnämnd.

Ellen har varit ledamot av Läkemedelsverkets tidigare läkemedelsnämnd och innan dess även biverkningsnämnden vid Läkemedelsverket samt varit ansvarig för Regionala biverkningscentret i Lund. Ellen har också varit styrelseledamot i WHO:s biverkningsenhet.

Ellen bidrar förutom med sitt läkemedelskommittéperspektiv också med sitt breda kunnande inom praktisk klinisk farmakologi, t.ex. läkemedelsvärdering och läkemedelssäkerhet. 

Claes-Göran Östenson

 Claes-Göran Östenson är professor i endokrinologi vid Karolinska Institutet. Claes-Göran är specialist i endokrinologi och diabetes och har varit överläkare vid Kliniken för endokrinologi och diabetologi och chef för enheten för diabetes prevention vid Karolinska universitetssjukhuset, Solna.

Claes-Göran har en bred forskningsbakgrund med så väl preklinisk forskning inom histologi och cellbiologi, som klinisk experimentell och epidemiologisk forskning. Frågeställningarna rör framförallt patogenes och behandling av typ 2 diabetes studerade med djurmodeller, epidemiologiska metoder och genetik.

Claes-Göran är ordförande för SKL:s nationella programråd för diabetes och har erfarenhet av myndighetssamarbete bl.a. vid nationellt riktlinjearbete för diabetesvård. Claes-Göran har ett brett nationellt kontaktnät inom diabetes och har tidigare varit ordförande i Diabetesfondens vetenskapliga råd. Nu styrelseedamot i Diabetesfonden. Claes-Göran har också ett stort internationellt kontaktnät och är verksam bl.a. inom European Association for the Study of Diabetes (EASD).

 
 

Kontakta oss

Bror Jonzon
Ämnesområdesansvarig farmakoterapi, nationell utveckling
018-17 46 00
 Skicka meddelande

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies